banner564

G. Kıbrıs’ta Avrupa ekonomi politikası ve eylem planı


   Avrupa Birliğinin üye ülkelerle birlikte konsolide edilmiş yazılı ve sıkı takibi yapılan politikaları bulunmaktadır. Bu politikalar ana hatlarıyla ticaret politikası, ekonomi politikası, tarım politikası, çevre politikası, istihdam politikası, güvenlik politikası ve dış politika olarak sınıflandırılmaktadır. Avrupa Birliği bir ekonomik topluluk oluşturma gayesiyle kurulduğundan dolayı ekonomi politikası hala daha birliğin içerisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Birlik vatandaşlarının çıkarlarını, ülkenin doğal varlıklarını, insan sağlığını, insan refahını, insan haklarını ve güvenliğini korumayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede ekonomi politikasının amacı Avrupa ekonomisinin istikrarlı şekilde sürdürülmesi ve diğer ülkelere göre rekabet avantajının korunmasını arzu etmektedir.
   Dünya genelinde ekonomi politikasının yönetilmesinde iki temel araç kullanılır. Bunların biri para politikası ve ikinci ise mali politikalardır. Avrupa Birliği Merkez Bankası faiz oranlarını ve para politikasını düzenleyerek enflasyonu ve döviz kurlarını kontrol altında tutmaktadır. Kamu maliyesi vergi gelirleri ise altyapı, istihdam ve yatırımlar için planlanarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. 
   Avrupa Birliği ekonomik politikasındaki önceliklerini 3 parametreden oluşturmuştur. Bu parametreler yapısal reform, yatırım ve mali sorumluluk aşamalarından meydana gelmektedir. Avrupa Komisyonu istikrarlı büyümenin ve istihdamı artırmanın söz konusu 3 temele dayandığını savunmaktadır. Zira yapısal reformlar işçi piyasasının, ürün ve hizmet piyasasının, istihdamın, yatırımların ve verimliliğin artırılmasının önündeki engelleri aşmak amacıyla hayata geçirilir. Yapısal reformlar ana hatlarıyla;
•    İş gücünün yeni doğan ya da gelişen şartlara adapte olması, 
•    Piyasada rekabet ortamının geliştirilmesi, 
•    İnovasyonun (Yeniliklerin) teşvik edilmesi  
•    Kamu vergisi sistemindeki kalite ve etkinliğin artırılması 
•    Yaşlanan nüfustaki zorlukların minimize edilmesini kapsamaktadır. 
 Avrupa Komisyonu üye ülkelerin yapısal reform gereksinimlerini ve uygulanması gereken etkin politikaları belirler. Akabinde her ülke için yıllık bazda hazırlanan eylem planlarını görüntüler, tavsiyelerde bulunur ve gelişmeleri takip eder. Keza, 2022 Kıbrıs Raporu ekonomik gelişmeleri, istihdam verilerini, karşılaşılan riskleri ve eylem planını içermektedir. Bu çerçevede ekonomi politikası kapsamında belirlenen 2022 – 2023 Kıbrıs eylem planında yapılacak geliştirmeler aşağıda listelenmiştir;
•    Kamu Reformu: Yazılı prosedürlerin basitleştirilmesi ve etkinliğin artırılması
•    Yolsuzlukla Mücadele: Sisteminin oluşturulması
•    Yargı Reformu: Elektronik yargı sisteminin kurularak yargı yönetiminin hızlandırılması ve bakılmayan davaların azaltılması
•    Bankaların takipteki Kredileri (tahsili gecikmiş alacaklar) için eylem planı hazırlanması
•    Milli Araştırma ve İnovasyon Merkezinin kurulması: Araştırmacı kurumlar ve şirketler arasındaki bağların güçlendirilerek ticarette yenilikçi uygulamalar kazandırılması
•    Mali Reform Yapılması: Küçük ve Orta Ölçekteki şirketlere finansman sağlanmasının geliştirilmesi
•    Avrupa- Asya (Eurasia) enterkonnekte sisteminin kurulması: Enerji izolasyonunun giderilmesi
•    Ulusal olarak Dijitalleşmenin artırılması ve desteklenmesi
•    Sosyal Sigorta Yasasının hayata geçmesi: Sosyal güvenlik kapsamının uzatılması 
•    Yeşili Koruyucu Vergilendirme (Green Taxation): Gaz emisyonlarını azaltma hedeflerine katkıda bulunacak şekilde vergi yapısı
   Sonuç olarak etkin bir ekonomi politikası ve genel kabul görmüş ekonomi eylem planları yapmayan ülke ekonomilerinin kalkınma, gelişme ve sürdürülebilir büyüme aşamasına geçmesi mümkün olmayacaktır. Amerika Birleşik Devletlerinin Kurucularından olan Benjamin Franklin’in dediği gibi; İyi mazeretler bulmayı başaranların başka şeyler başarabildiği nadiren görülür. Dolayısıyla ekonomide başarı için mazeretler yerine başarılı eylem planları üretilmelidir.  

YORUM EKLE

banner456

banner455