banner564
banner556

UBP önde

Gezici, erken seçimlere yönelik yaptığı ikinci anketi açıkladı

banner589
UBP önde
Gezici Araştırma Merkezi, Kuzey Kıbrıs’ta 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerine yönelik yaptığı ikinci anketin sonuçlarını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.
KKTC’de, 18-19-20 Kasım tarihleri arasında 4 bin 267 katılımcı ile yapılan ankette katılımcılara ‘bugün seçim olsa kime oy verirdiniz sorusu’ yönlendirildi.
Katılımcıların yüzde 34.2’si UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 22.1’i CTP’ye oy vermek istediğini yüzde 18.2’si ise HP’ye oy vermek istediğini belirtti.
Ankete göre TDP yüzde 13.7, DP yüzde 4.2, YDP yüzde 5.1, TKP-YG ise yüzde 1.8 oy oranına sahip. Anket sonuçlarını açıklayan Gezici Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici kararsız seçmen oranının bir önceki ankete göre azaldığını kaydetti.
Anket katılımcıları ülkedeki en büyük sorunların Kıbrıs sorunu, pahalılık ve sağlık imkanları olduğu görüşünde. Gezicinin yaptığı ankete göre ortaya 5 Partili bir meclis tablosu çıktığı görülüyor.

Reşat Akar en güvenilir isim
Murat Gezici basın açıklamasının bir bölümünde seçmeni etkileyen dinamiklere de değindi. “Tüm araştırmalarımızda bulgularımızda öne çıkan fakat bugün siyasette yer almayan ancak halkın güvendiği beğendiği ve bu seçimlerde siyasette yön verecek önemli isimler” diyen Gezici; Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Ünlü İşadamı Asil Nadir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı’nın halkın güvendiği isimler arasında yer aldığını belirtti.

Gezici’nin basın toplantısında kamuoyu ile paylaştığı anketin öne çıkan başlıkları ise şu şekilde:

Araştırmanın amacı ve önemi
Bu araştırma Gezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 18-19-20 Kasım 2017 tarihlerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili kurumun yapacağı çalışmalarda öngörü kazanması açısından önem arz etmektedir. 

Araştırmanın örneklemi
Araştırmanın örneklemi 2013 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ve 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları dikkate alınarak, KKTC genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir. Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4.267 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır. Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır. 

Veri toplama aracı 
Bu araştırma kapsamında hazırlanan anket, ilgili alan yazın dikkate alınarak uzmanlar eşliğinde hazırlanmış çeşitli demografik maddelerin yanı sıra KKTC’nin şuan ki gündemini oluşturan maddeler tasarlanmıştır.

Verilerin analizi
MS Office 2010 Excel ve SPSS 17.0 ortamına veri girişi ve kodlama yapılmıştır. Verilerin analizi sonucu elde dilen oranlar tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra kategorik değişkenler için ki-kare analizi yapılmıştır ve rapor edilmiştir. 
Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +- 2,5’dir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Kendilerini Nasıl Tanımladığına İlişkin Dağılım
Kendinizi Nasıl Tanımlarsınız? Yüzde (%)
Milliyetçi                32,20
Ne sağcı ne solcu 23,07
Solcu 11,27
Sosyal demokrat 29,19
Demokrat 8,61
Muhafazakâr 7,36
Sosyalist 6,94
Sağcı 4,38
Diğer 1,83
*Araştırmaya katılan halk birden fazla tercih yapmıştır.
Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın kendilerini nasıl tanımladığına ilişkin dağılım incelendiğinde % 32,20’si milliyetçi olduğunu ifade ederken % 23,07’si ne sağcı ne solcu olduğunu, % 29,19’u sosyal demokrat olduğunu ve % 11,27’si ise solcu olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 2. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre KKTC’nin En Büyük Sorunun Ne Olduğu ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım
KKTC’nin Şuan ki En Büyük Sorunu Nedir? Yüzde (%)
Kıbrıs Sorunu 32,44
Pahalılık 27,14
Sağlık imkânları 23,02
Trafik 21,92
İşsizlik 19,94
Eğitim 18,74
Yolsuzluk 17,17
Partizanlık 13,2
Kamuda verimsizlik 10,23
Plansızlık 9,71
Su sorunu 9,29
Çevre 8,87
Diğer 2,19
*Araştırmaya katılan halk birden fazla tercih yapmıştır.
Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre KKTC’nin en büyük sorunun ne olduğu ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 23,02’si sağlık imkânlarındaki yetersizlik olduğunu ifade ederken % 27,14’ü pahalılık ve % 32,44’ü ise Kıbrıs Sorunu olduğunu ifade etmektedir. 

Tablo 3.  2013 Milletvekili Genel Seçimlerinde Oyunuzu Nasıl Kullandınız?
2013 Milletvekili Seçimlerinde Oyunuzu Nasıl Kullandınız? Yüzde (%)
UBP 28,3
CTP 37,8
DP 22,5
TDP 6,9
BKP 2,8
Diğer 1,7

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2013’de yapılan milletvekili seçimlerinde oyunu nasıl kullandığına ilişkin dağılım incelendiğinde % 28,3’ü UBP’ye oy verdiğini ifade ederken, % 37,8’i CTP’ye ve % 22,5’i DP’ye oy verdiğini ifade etmektedir.

Tablo 4. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Bugün Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Vereceğine İlişkin Dağılım
Bugün Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz? Yüzde (%) Yüzde (%) Yüzde (%)
Kararsızların ve Karma Oyların Dağıtılmış Hali
UBP 21,6 29,3 34,2
CTP 14 18,9 22,1
HP 11,5 15,6 18,2
TDP 8,67 11,7 13,7
TKP-YG 1,14 1,54 1,8
DP 2,66 3,6 4,2
YDP 3,23 4,37 5,1
Diğer 0,44 0,6 0,7
Karma Oy 14,3 14,3 -
Kararsız 22,4 - -
Toplam 100 100 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın bugün milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 34,2’si UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken, % 22,1’i CTP’ye oy vermek istediğini, % 18,2’si ise HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir. 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Halkın KKTC Milletvekili Genel Seçimleri Bugün Olsa Oy Vermek İstediği Parti ile 2013 Milletvekili Seçimlerinde Oy Verdiği Parti Arasındaki İlişki 
2013’de Yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Oyunuzu Nasıl Kullandınız? Bugün Milletvekili Genel Seçimi Olsa KKTC Halkı’nın Oy Vermek İstediği Partiye İlişkin Dağılım
UBP CTP HP TDP TKP - YG DP YDP Diğer Karma Oy Kararsızım Toplam
UBP 51,0 1,1 16,3 1,8 0,7 1,4 5,5 0,2 6,3 13,0 100
CTP 2,9 40,0 5,8 16,7 6,9 1,1 1,0 0,4 6,8 18,4 100
DP 43,0 2,4 15,4 0,6 0,3 8,7 8,6 0,3 8,0 12,7 100
TDP 1,9 2,9 2,9 75,3 8,1 0,0 0,0 0,0 1,8 7,1 100
BKP 0,0 0,0 4,2 16,7 16,7 0,0 0,0 8,3 0,0 54,1 100
Karma 6,8 2,1 8,0 11,3 ,3 1,8 3,1 1,0 35,7 29,9 100
Diğer 4,0 8,0 12,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 12,0 56,0 100

Araştırmaya katılan halkın KKTC milletvekili genel seçimleri bugün olsa oy vermek istediği parti ile 2013 milletvekili seçimlerinde oy verdiği parti arasındaki ilişki incelendiğinde UBP’ye oy verenlerin % 51’i yine UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 1,1’i CTP’ye ve % 16,3’ü HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir. CTP’ye oy verenlerin % 2,9’u UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 40’ı yine CTP’ye ve % 5,8’i HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir. DP’ye oy verenlerin % 43’ü UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 2,4’ü CTP’ye ve % 15,4’ü HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 6. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Oy Vermek İstediği Partiye Neden Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım 
Oy Vermek İstediği Partiye Neden Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım Yüzde (%)
Siyasi görüşüme en uygun parti 23,43
Güvendiğim için 17,43
Topluma yararı ve katkısı olacağını düşünüyorum 12,73
Değişim istiyorum 11,95
Bu partilerin içinde en iyisi olduğunu düşünüyorum 10,44
Aileden gelen gelenek 10,18
Demokratik olduğunu düşünüyorum 9,19
Diğer 6,73
Alışkanlık, hep aynı partiye oy verdiğim için 6,0
*Araştırmaya katılan halk birden fazla tercih yapmıştır.
Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın oy vermek istediği partiye neden oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 23,43’ü siyasi görüşüne en uygun parti olduğunu ifade ederken, % 17,43’ü güvendiğini ve % 12,73’ü ise topluma yararı ve katkısı olacağını düşündüğü için oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 7. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Bugün Milletvekili Seçimleri Olsa Asla Oy Vermem Dediği Partiye İlişkin Dağılım
Bugün Milletvekili Seçimleri Olsa Asla Oy Vermem Dediği Partiye İlişkin Dağılım Yüzde (%)
UBP 21,1
CTP 35,0
HP 3,1
TDP 4,4
TKP - YG 4,7
DP 18,8
YDP 5,8
Diğer 7,1

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın bugün milletvekili seçimleri olsa asla oy vermem dediği partiye ilişkin dağılım incelendiğinde % 21,1’i UBP’ye oy vermeyeceğini ifade ederken % 35’i CTP’ ye oy vermeyeceğini ve % 18,8’i DP’ye oy vermeyeceğini ifade etmektedir.  

Tablo 8. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Bugün Milletvekili Seçimleri Olsa Oy Vermek İstediği Parti Dışında İkinci Olarak Tercihinin Hangi Parti Olacağına İlişkin Dağılım
İkinci Olarak Tercihinin Hangi Parti Olacağına İlişkin Dağılım Yüzde (%)
UBP 19,7
CTP 10,7
HP 15,7
TDP 14,3
TKP - YG 6,3
DP 9,5
YDP 6,1
Diğer 3,7
Karma Oy 14,0
Toplam 100

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın bugün milletvekili seçimleri olsa oy vermek istediği parti dışında ikinci olarak tercihinin hangi parti olacağına ilişkin dağılım incelendiğinde % 14’ü karma oy kullanacağını ifade ederken, % 19,7’si UBP, % 14,3’ü TDP,  % 15,7’si HP’yi ve  % 9,5’i DP’yi ikinci parti olarak düşünebileceğini ifade etmektedir.
Foto: GEZİCİ
Gezici, halkın en güvendiği 8 ismi de açıkladı

İlk sırada Reşat Akar

Murat Gezici basın açıklamasının bir bölümünde seçmeni etkileyen dinamiklere de değindi. “Tüm araştırmalarımızda bulgularımızda öne çıkan fakat bugün siyasette yer almayan ancak halkın güvendiği beğendiği ve bu seçimlerde siyasette yön verecek önemli isimler var” diyen Gezici; Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Ünlü İşadamı Asil Nadir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı’nın halkın güvendiği isimler arasında yer aldığını belirtti.

Gezici’nin açıkladığı isimler şu şekilde: 
Sn. Reşat Akar.
Sn. Serhat İncirli
Sn. Özer Kanlı
Sn. Asil Nadir
Sn.Bülent Dizdarlı 
Sn. Ulaş Gökçe
Sn. Sefa Karaaslan 
Sn. Batur Sağlamer 

Gezici, “Bu isimlerin katılacakları partiye güç ve güven katma ihtimalleri oldukça yüksek olduğu araştırma bulgularında görülmektedir” dedi. 

Gezici, Bulut Akacan hakkında açıklama yaptı
Murat Gezici düzenlediği basın toplantısında son dönemde yaptığı anketlerde ön plana çıkan işadamı Bulut Akacan ile ilgili verileri de aktardı. Gazici, “Son 3-4 anket sonucumuzda öne çıkan halkın güven duyduğu beğendiği iş adamı Sn. Bulut Akacan olduğunu raporlarımızda ifade etmiştik, Sn. Bulut Akacan’nın başarılı iş adamı oluşu, genç oluşu seçmende olumlu etki yapıyor. Sn. Derviş Eroğlu ülkenin en çok güvenilen önemli isimlerden biri Sn. Eroğlu’nun kızı Sn. Resmiye Canaltay’ın UBP adayı olarak seçime girmesi Türk toplumu üzerinde olumlu etki yapmıştır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2017, 11:52
banner594
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner582

banner471

banner581

banner473