banner493

Öncelik Mali Protokolde

UBP-DP Koalisyon Hükümeti Programı Cumhuriyet Meclisi’nde okundu

Öncelik Mali  Protokolde
banner432
Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti Programı dün Cumhuriyet Meclisi’nde okundu. 
UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın okuduğu hükümet programında, hükümetin önceliği Türkiye ile imzalanacak Mali İşbirliği Protokolüne vereceği vurgulandı. 
Hükümet protokolünün ilk yarısını okuyan Başbakan Hüseyin Özgürgün, bir ülkenin başarılı olabilmesi için öncelikle birlik-beraberliğin sağlanması gerektiğine işaret ederek, “Biz Halkımızı bir bütün olarak görüyoruz. Farklı partilerde bulunsak da, kimi görüşlerimiz farklı olsa da, Parlamentomuzu bir bütün olarak görüyoruz. Hükümet olarak üzerinde en fazla duracağımız şeylerin başında birlik-beraberliğimizi korumak, daha da zenginleştirmek, pekiştirmek ve halkımızın güvenini kazanmak olacaktır” dedi. 
Özgürgün, konuşmasına, Meclis’te bulunan milletvekillerini şahsı ve Bakanlar Kurulu üyeleri adına saygı ile selamlayarak başladı. 

“Bireyi merkez alan siyaset”
Özgürgün, hükümetin siyaset anlayışında “bireyin” son derece önemli yer tuttuğuna işaret ederek, “Bireyi merkez alan siyaset anlayışımızı yürütebilmek için her şeyden önce katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokratik yapımızın daha ileri noktalara taşınması gerektiği inancındayız ve bunun için çaba göstereceğiz” dedi. 
Hüseyin Özgürgün, hükümetin, demokratik yapının daha da güçlendirilmesi için üzerine düşeni mutlaka yapacağını belirterek, öncelikle Başbakanlık bünyesinde yapılacak çalışmalara değindi ve şunları kaydetti:
“2009-2013 Ulusal Birlik Partisi hükümetleri döneminde oluşturulan Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve Reel Sektör Danışma Kurulu, reel sektörün sorunlarının tespiti ve çözümleri ile ekonomik alandaki bütünlük, uyum ve koordinasyonun sağlanması amacıyla bu dönem daha etkin çalıştırılacaktır.

“Yatırım iklimi iyileştirilecek”
Yatırım iklimi iyileştirilecektir. Bu amaçla Yatırım Geliştirme Ajansı’nın hazırlamış olduğu İş Yapabilirlik Raporu baz alınarak yatırım süreçlerine ilişkin yapısal reformların Başbakanlık ve Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansının (YAGA) koordinasyonunda öngörülerek planlanması ve ilgili Devlet Daireleri ve Kurumlarıyla işbirliği içerisinde uygulanacaktır.

“e-devlet programı hayata geçirilecek”
E-Devlet Programı hayata geçirilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e-Devlet dönüşümü ülke için yüksek önem arz etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin yapısal dönüşümü de yine e-Devlet Programı ile mümkün olacaktır.
E-Devlet projesi sayesinde Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu ve olacağı bilgilerin sayısal ortamlara aktarılması ile kamu – kurum ve kuruluşları arasında bilgi alışverişi de sağlanmış olacaktır. Böylece kamu kuruluşlarının otomasyonu ile vatandaşa daha hızlı, doğru bilgi ve hizmet vermeleri sağlanacaktır. 

“Üçlü kararname atamaları daraltılacak” 
Kamu Görevlileri Yasasında, Avrupa Birliği ülkeleri arasında kabul edilen temel esaslar ve ilkeler dikkate alınarak kendi şartlarımız da gözetilerek gerekli değişiklikler yapılacaktır. Kamu personel sistemi ehliyeti, liyakati, verimliliği ve performansı arttırmayı esas alan bir anlayışla yeniden yapılandırılacaktır. Üçlü kararname atamalarının kapsamı dönem sonuna kadar daraltılacaktır. Avrupa Birliği müktesebatına yasal ve idari uyum çalışmaları, Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi´nin eşgüdümünde ve Avrupa Birliği Kurumları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edecektir.
Yurt içinde veya yurt dışında kamuda hizmet içi eğitim veya staj konusu ile ilgili teorik ve pratik bilgileri de içerecek planlamalar yapılarak yoğunlaştırılacaktır. Öncelikle acil ihtiyaçlardan başlanarak uygulanacak ve böylece kamu çalışanlarının nitelikleri artırılarak onlardan daha etkili ve verimli bir biçimde yararlanılacaktır.
Kooperatiflerin denetim ve izlenme sistemlerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.

“Suçların önlenmesi için etkinlik artırılacak”
Polis Örgütünün ulusal ve iç güvenliği ciddi şekilde tehlikeye sokacak suçların önlenmesi ve suçluların ortaya çıkarılmasında etkinliğinin arttırılması için çalışmalar yapılacaktır. 
Her yaştaki yurttaşın beden ve ruh sağlığını geliştirecek sporu kitlelere yayacak olanaklar sağlanacaktır. Bu amaçla yeni spor tesisleri yanında, mevcutların da geliştirilmesi sağlanacaktır. 
Var olan alt yapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar hızlandırılacak ve ülke genelinde ihtiyaç olan yeni alt yapı projeleri hayata geçirilecektir.

“Spor politikası izlenecek”
Tüm spor branşlarını dikkate alan bir spor politikası izlenecektir. Spora ayrılmış kaynakların, spor dalları arasında adil bir biçimde dağıtılmasına hassasiyet gösterilecektir. Spor kulüplerinin ekonomik darboğazdan kurtulması ve daha sağlıklı, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, kurumsallaşması teşvik edilecektir. Başarılı sporcular özellikle, elit sporcular desteklenecektir. Engelli yurttaşlarımızın spor yapma olanakları artırılacak ve desteklenecektir. Spor şura kararlarının uygulanmasına özel önem gösterilecektir. Gençlerin, özgür, aktif ve sağlıklı, ülkelerine bağlı ve faydalı birer yurttaş olabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılacak ve imkanlar sağlanacaktır.

Gençlere Yönelik Projeler…
Gençlerin bilgilerini, becerilerini ve yeterliliklerini geliştirecek koşullar yaratılacaktır. Gençlere her alanda bilgiye erişme ve aktif iletişim olanakları sunulacaktır.
Gençlerin, istihdam, çalışma koşulları, sosyal güvence, genç girişimcilik, ulaşım, barınma gibi konularda bütünlüklü politikalar uygulanacaktır. Engelli gençlerin toplumsal yaşama katılımını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. Madde bağımlılığı, kumar ve diğer kötü alışkanlıklarla mücadelede etkin politikalar uygulanacaktır.
Gençlik Dairesi’nin diğer gençlik ve kültür örgütlerini proje bazında desteklemesi sağlanacaktır. Sivil Toplum Örgütleri ve gençlik örgütleri ile Gençlik Dairesi arasındaki işbirliği arttırılacak, etkinliklerin ve aktivitelerin artırılması sağlanacak, gençlere yeni çalışma alanları yaratılacaktır.
Uyuşturucu, kumar ve diğer bağımlılıklar ile mücadelede Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir.

Vakıflar İdaresi 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Vakıf emlakin tespiti ve envanter çalışmalarının tamamlanması için ilgili Bakanlık ve Daireler nezdinde her türlü işbirliği yapılarak desteklenecektir. Kıbrıs Vakıflar İdaresi yeniden yapılanma projesi çalışmaları hızlandırılacak, Vakıfların 445 yıllık süreçte Kıbrıs Türk toplumuna yapmış olduğu ekonomik, sosyal, kültürel katkının, çağdaş kurumsal düzeyde artarak devamı sağlanacaktır. 

Yayıncılık Sektörü 
Ülke yayıncılık sektörünün çağdaş teknolojiler kullanılarak geliştirilmesine yönelik çalışmalar somut sonuçlar elde edilecek şekilde sürdürülecektir. 
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun çağdaş yayıncılığın gerektirdiği dinamik yapıya kavuşturulması amacıyla yeni bir yasa taslağı hazırlanarak yasalaşması sağlanacaktır. Yeni yasal düzenleme ile, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun içerik sağlayıcı yayıncılık ana görevi yanı sıra, diğer kamu ve özel yayın kuruluşlarına daha etkin hizmet vermek amacıyla Kurum bünyesinde ayrı birimler olarak düzenlenmesi ve işletilmesi sağlanacaktır. 

“DPÖ güçlendirilecek, istatistik yasası çıkarılacak”

Devlet Planlama Örgütü, personel ve ekipman olarak desteklenip, güçlendirilecektir. İstatistik Yasası çıkarılacaktır.”
Başbakan Özgürgün, KKTC Maliyesinin yıllardır ana hedefinin; mali disiplini ve cari harcamaların yerel gelirlerle denk duruma getirilmesi olduğunu, hükümetin hedefleri arasında da bu hususun önemli bir yer tuttuğuna işaret etti. 
Özgürgün, ancak bu önemli hedefin başarılı olabilmesinin, bir yanda cari harcamaları azaltmak diğer yandan ise gelirleri artırmakla mümkün olabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:
“Yürürlükte olan vergi sistemiyle de bu yöntemin pratikteki sonucu, bazı mükelleflerin fazla vergi vermesi, bazı mükelleflerin çok az vergi vermesi olmuştur. Bunun bir sonucu olarak ise yıllar içerisinde toplumsal zenginlik, toplumsal refahın dağılımında büyük eşitsizlikler ortaya çıkmıştır.

“Vergi politikası yeniden tasarlanacak”
Devlet, refahın daha adil dağılımını vergi politikasıyla sağlayabilir. Bunu başarabilmek için de Vergi Politikalarımız yeniden tasarlanacaktır.
Vatandaşlarımızın vergi ile ilgili oluşan olumsuz algıyı ve vergi ‘sadece kamu çalışanlarının maaşını ödemek için toplanır’ algısı değiştirilecektir. Ancak sorun burada vatandaşın algısı değildir. Vatandaş gerçekte var olması gerekene işaret etmektedir. 
Toplumsal refahın daha adil bir şekilde paylaşımı ile kuşkusuz devletimizin dışa bağımlılığı da azalacaktır. Vergi tabanı genişletilecektir.
Vergi tabanımızı genişletirken ülkemiz de-facto nüfusunu da dikkate almalıyız. Vatandaş olmayan ancak ülkemizde bulunan geniş bir nüfustan elde edilen gelirin daha adil ve daha geniş bir toplumsal ölçekte değerlendirilmesi sağlanacaktır.
Özgürgün, yeni vergi politikası geliştirirken, dikkate almaları gereken çok önemli bir hususun da devam eden müzakere süreciyle ilgili olduğuna işaret ederek, “Daha açıkçası, devam etmekte olan müzakere süreci sonunda bir çözüme ulaşılacak varsayımıyla hareket ederek, bir yanda Federal bir ekonominin parçası olacak kendi ekonomimizi Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs Rum Devletiyle entegre ederken diğer yanda kendi ekonomik çıkarlarımızı korumaya yönelik tedbirleri de düşünmek zorundayız” diye konuştu. 

Dış Politika
Başbakan Hüseyin Özgürgün, UBP-DP hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış politikasını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün; “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” özdeyişine uygun bir anlayışla ve Kıbrıs Türk halkının çıkarları doğrultusunda, tarihsel süreç içinde geliştirdiği politikalar çerçevesinde yürüteceğini kaydetti. 
Anavatan Türkiye ile olan tarihi, stratejik, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bağların “yaşamsal” olduğunu ve öncelikli önem taşıdığını belirten Özgürgün, yakın çevrede ve dünyada yer alan ve dünya barışını tehdit eden trajik olayların, insanlığın acil ortak sorunu haline gelen terör olaylarının, bu konuda tüm insanlığın ortak hareket etme gereksinimini tüm açıklığıyla ortaya koyduğuna dikkat çekti. 

 “3. ülkelerle ilişkiler geliştirilecek”
Yeni dönemde, KKTC'nin uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla olduğu kadar üçüncü ülkelerle ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Özgürgün, hükümetin, ulusal bir dava olan “Kıbrıs konusunda” Anavatan Türkiye ile birlikte ve uyum içerisinde hareket edeceğini ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, siyasi eşitliğini ve mutlak güvenliğini içeren bütünlüklü bir anlaşma için tüm çabaları ortaya koyacağını kaydetti. 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile halihazır yakın ve sıcak ilişkilerin daha da ileriye götürülmesinin hedefleri arasında olduğunu ifade eden Özgürgün, “Nihai amacımız; İslam İşbirliği Teşkilatı'na asil üye statüsünü kazanmaktır. Bu hedefe yönelik olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreteryası ile olduğu kadar üye ülkelerle olan ilişkilerimizin geliştirilmesine de azami önem gösterilecektir” dedi. 

 “İzolasyonların kaldırılması yoğunlukla gündeme getirilecek”

Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının her alanda tabi tutulduğu insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamaların daha fazla gecikmeden hafifletilmesi ve sona erdirilmesinin bir “insan hakları konusu” olarak daha büyük bir yoğunlukla gündeme getirileceğini vurguladı. 


“Yurt dışında yaşayan soydaşlarımız ile bağlar güçlendirilecek”
Başbakan Özgürgün, yurtdışında yaşayan ve bulundukları ülkelerde Kıbrıs Türkü'nün temsilcisi ve davasının savunucusu konumunda olan vatandaş ve soydaşların anayurtlarıyla olan bağlarının güçlendirilmesine büyük önem verileceğini, bürokraside ve diğer kamusal alanlarda sorunlarının çözümlenmesi için elden gelen her türlü çabanın gösterileceğini kaydetti. 
Özgürgün, ülkede ikamet eden ve bazıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı da alan üçüncü ülke uyrukluların karşılaştığı sorunların çözümlenmesi amacıyla gerekli koordinasyonu teminen çalışmalar yapılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

Kıbrıs Müzakereleri 
Başbakan Özgürgün, sürdürülmekte olan Kıbrıs müzakerelerinin hedefinin; “sulandırılmamış iki kesimlilik, iki Kurucu Devlet'in eşit statüsüne dayalı yeni bir ortaklık ve Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamının sağlandığı adil, yaşayabilir ve kalıcı bir anlaşmaya varmak” olduğuna işaret etti. 
Özgürgün, şöyle devam etti:

“AB çerçevesine çekilmesine karşı duracağız”
“Hükümetimiz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde bu konuda gösterilmekte olan çabaları desteklemektedir. Kıbrıs Rum tarafının, konuyu Avrupa Birliği çerçevesine çekmeye yönelik çabalarına prim verilmemesi gerektiğini de değerlendiren Hükümetimiz, bu çabaların karşısında duracaktır.
Olası bir uzlaşı, on yıllar süren mücadeleler sonucu elde ettiğimiz kazanımlarla, halkımızın özgürlük, güvenlik ve eşitliğini güvence altına almalı, bu konudaki olmazsa olmazlarımıza muhafaza etmelidir. 
Bunlar arasında sulandırılmamış iki kesimlilik ve iki toplumluluk, dönüşümlü başkanlığı da içeren siyasi eşitlik, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devamını sağlayacak Garanti ve İttifak Antlaşmalarının devamı, olası bir anlaşmanın Avrupa Birliği'nin birincil hukuku olması ve iki lider tarafından onaylanacak anlaşma taslağının ayrı ayrı ve eş zamanlı referandumlar yoluyla iki halkın onayına sunulması bulunmaktadır. Muhtemel bir anlaşma Doğu Akdeniz'deki dengeleri ve özelde Türk-Yunan dengesini korumalıdır. 
Olası bir anlaşmanın iki tarafta eş zamanlı referandumlara sunulması sonucu bir veya her iki tarafın 'hayır' demesi halinde ne olacağı, referandumlar öncesinde açık bir şekilde ortaya konmalı, gerek müzakereler esnasında gerekse sonrasında alternatifsiz olmadığımız vurgulanmalıdır. 
Bu bağlamda, Kıbrıs Türk halkının Rum tarafıyla bir uzlaşıya mahkum olduğu şeklindeki anlayışın doğru olmayıp bir uzlaşıya varma doğrultusundaki çabalara da hizmet etmediğini vurgulamak isteriz.


Toprak Konusu
Çok hassas bir diğer konu olan toprak konusunun harita ve rakam boyutlarının ancak bütünlüklü bir çözümün parçası olarak son aşamada ele alınıp halledilmesi hususundaki mutabakat korunmalıdır. 
Kıbrıs Rum tarafının masada bu mutabakata aykırı düşen yaklaşım ve davranışları karşısında Hükümetimiz bu konunun yakın takipçisi olacaktır. Toprak konusu ele alınırken adadaki gerçeklerden yola çıkılmalı, iki kesimlilik prensibi ile güvenlik ve ekonomik yaşayabilirlik kriterlerine mutlaka saygı gösterilmelidir. 

“Güven yaratıcı önlemleri destekliyoruz”
Kıbrıs konusunda müzakereler yoluyla bütünlüklü bir anlaşmaya varma temel hedefinden şaşmamak kaydıyla, Hükümetimiz Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda yapılmakta olan girişimleri desteklemektedir. Güven Yaratıcı Önlemler 'in amaçlanan hedefe ulaşabilmesi için her iki tarafın da yararına olması ve her iki tarafça da böyle algılanması gerektiği açıktır. Bu konuda bazı ilerlemeler kaydedilmiş olmasına rağmen, karşı taraftan kaynaklanan sorun ve engellerin bulunduğu da bir gerçektir. Hükümetimiz, Kıbrıs Rum tarafının bu konuda siyasi avantaj sağlamaya çalışmaktan vazgeçerek bir an önce bu önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda daha yapıcı bir tutum izlemesine yönelik olarak ilgililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaktır. 


“Dışişleri Bakanlığı güçlendirilmeli”
Özgürgün, hükümetin gerek masa başında, gerekse dışarıda hedeflenen amaçları layıkıyla yerine getirebilmek için Dışişleri Bakanlığının kurumsal açıdan güçlendirilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu ifade ederek, Dışişleri Bakanlığı’nın hem merkez teşkilatı hem de yurtdışı uygulama birimlerinin çalışmalarının daha ileri seviyeye taşınması açısından zaruri olan yeni personel istihdamı ihtiyacının ivedilikle karşılanması için gerekli girişimlerde bulunulacağını kaydetti. 
Bakanlığın gerek personel, gerekse fiziki altyapı açılarından güçlendirilmesine, dış dünyada ise mevcut temsilciliklerin daha etkin çalışır bir duruma getirilmesi yanında yeni temsilciliklerin açılması doğrultusunda azami gayret gösterileceğini vurgulayan Özgürgün, “Tüm ilgili çevreler görüşmelerin mevcut aşamasının, 48 yıldır devam etmekte bulunan görüşmeler sürecinin son safhası olduğu konusunda genel bir fikir birliği içindedir. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın da sık sık ifade ettiği bu gerçek ışığında, bu safhanın da hedeflenen sonucu vermemesi durumunda elimizdeki seçeneklerin ne olduğu konusunun Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde yeniden değerlendirilmesi gerekecektir” diye konuştu. 

“İçişleri Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapacak”
Özgürgün, İçişleri Bakanlığı’nın, mülki idare bölümleri, yerel yönetimler, muhaceret ve nüfus, tapu kadastro ve Merkezi Cezaevi gibi halkın yaşam standartlarını birebir ilgilendiren konularda vatandaşın çağdaş hizmet alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacağını kaydetti. 
Bakanlığın, yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle işbirliği yapılacağını belirten Özgürgün, bu amaçla şunların yapılacağını belirtti:
“Yürürlükte olan Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası çerçevesinde çıkarılması gereken tüzükler hazırlanacaktır.
Devlet Daireleri ile koordinasyonun en etkili şekilde sağlanması amacıyla Kaymakamlıklar daha aktif hale getirilecektir. 
İlçe Koordinasyon Kurulları ile İlçe Emniyet Kurullarının daha aktif ve etkili olarak çalışması sağlanacaktır. 
Meskun mahal içerisinde kalan hayvancılığın, organize hayvancılık bölgelerine aktarılması çalışmaları devam edecektir. Ayrıca, organize hayvancılık bölgelerinin eksik altyapıları belirlenecek, proje kapsamında tamamlanmaya başlanacaktır.(Yol, su, elektrik)
Muhtarları daha etkin hale getirecek olan Mahalle Sakinleri Kütüğü Otomasyon Projesi çalışmaları hızlandırılacaktır.
Devletin ve Hükümetin ilçedeki en büyük mülki amiri olan Kaymakamlıklar ilçedeki diğer Devlet Daireleri ile koordineli bir şekilde hizmetlerin aksamadan ulaştırılması konusundaki çalışmalarını sürdürecektir. 
E-Kaymakamlık Projesi çerçevesinde başlatılan çalışmalar süratle devam ettirilecektir.
Rezerv arazilerin tarımsal amaçlı kullanılabilmesi için eksik olan tüzüğün çıkarılması sağlanacaktır.
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’ne ait taşınmazların envanterinin çıkarılarak bilgisayar ortamına aktarılması sağlanacaktır.
Haritaların sayısallaştırılması ile ilgili proje çerçevesinde 45 köyde devam eden çalışmalar sonuçlandırılıp, aynı projenin diğer bölgelerde de devam edilmesine olanak sağlanacaktır. 
Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yürütülen tüm işlemlerin hızlandırılması sağlanacak ve Teşkilat Yasası günün koşullarına uygun hale getirilecektir.

“Yeni cezaevi çalışmaları hızlanacak” 
Merkezi Cezaevi’nin fiziki yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan sorunların aşılması amacıyla yeni ve çağdaş bir cezaevi yapılması ile ilgili çalışmalar hızlandırılacaktır. 
Yeni bina yapılana kadar mevcut cezaevinin acil ihtiyacı olan fiziki iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik başlatılan, tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik projeler çeşitlendirilerek devam ettirilecektir.

e-devlet
E-Nüfus Projesi’nin veri girişlerinin tüm Kaymakamlıklarda tamamlanması sağlanacaktır.
E-Kimlik uygulamasının tüm yurtdışı temsilciliklerinde hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlandırılacaktır.

2/75 Sayılı Doğum ve Ölümlerin Kaydı Yasası ile Fasıl 85 Sakinlerin Kaydı Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir.

Nüfus Kayıt Dairesi’nin Teşkilat Yasası yeniden düzenlenecektir.

Mevcut yurttaşlık yasası yeniden düzenlenecektir. 

Hem finansal, hem de kurumsal anlamda daha güçlü belediyeler oluşturmak amacıyla, yerel yönetimler reformu çerçevesinde, coğrafi temelli yerel yönetimler oluşturulacaktır. 

Daha etkin ve verimli belediye hizmeti verebilmek ve ilgili belediye bütçelerinde tasarrufa imkan sağlayabilmek amacıyla, 4 bölgede başlatılan paylaşımlı hizmet modeli çalışmalarına Bakanlığımızca gerekli katkı sağlanacaktır.

51/1995 Sayılı Belediyeler Yasası’nın günün koşullarına göre düzenlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hızlandırılacaktır. 

Belediyelerimizce yapılması öngörülen projelere gerekli katkı sağlanacaktır. 

Halen Bakanlar Kurulu kararıyla yürütülen ve tazmin edilen tabii afetlerden doğan zararlar için Tabii Afetler Yasası hazırlanacaktır. 

Kırsal kesim arsa politikası yeniden gözden geçirilecek ve günün koşullarına göre gerekli düzenleme yapılacaktır.”


“Toplu taşıma araçları iyileştirilecek” 
Denizcilik ve Havacılık sektörlerinde Avrupa Birliği Müktesebatına uygun olarak güvenlik ve teknik gereksinimlere yönelik yasal ve idari düzenlemelerin, ülkenin siyasi koşullarına bağlı olarak ileriye taşınacağını ifade eden Özgürgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplu taşıma araçlarının çalışma düzeninin iyileştirilmesi ve sağlıklı nitelikli bir sektörel altyapıya kavuşmasının sağlanacağını kaydetti.
Toplu taşımacılık sisteminin ülkesel düzeyde planlanarak toplu taşımacılık sistemi entegrasyonunun da öğrenci, yolcu turist açısından sağlanacağını ifade eden Özgürgün, bu alanda yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı:
“İzinsiz taşımacılık ile mücadele kapsamında yasal düzenlemeler yapılacaktır. Toplu taşımacılık entegrasyonunda elektronik bilgilendirme ve ödeme sistemleri oluşturulacaktır.(Kartlı Sisteme geçiş)İzin Kurulu verileri derlenerek otomasyon kapsamında tüm işlemlerin online olarak yapılması sağlanacaktır.
Taşımacılık ve Trafik Master Planı tamamlanarak hayata geçirilecektir.
Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımacılık hizmetleri geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Ulaşım altyapısı ihtiyaçlarına, belediyelerin öz kaynaklarıyla uyumlu ve ulusal standartlar doğrultusunda çözümler üretilecektir.

“Ercan’da alt yapı kontrollük teşkilatı oluşturuldu…”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Devlet Havaalanı İşletme Haklarının devredilmesi İhalesi kapsamında, Alt Yapı Kontrollük Teşkilatı oluşturulmuştur.
Aynı çerçevede yeni yatırımlar içinde yer alan tüm üst yapılar için Üst Yapı Kontrollük Teşkilatının oluşturulması planlanmaktadır.
Kıbrıs Türk Halkı ve Türk Halkları arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bayındırlık (yapı işleri) alanında işbirliğini geliştirmek maksadıyla; Bayındırlık alanında işbirliğine gidilerek, Bayındırlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

“Türkiye ile gerekli çalışmalar başlatılacak”
Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulan sistemleri inceleyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şartlarına uygun olacak şekilde uyumlaştırılması ve standartların yükseltilmesi amacıyla, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında 15 Ocak 2014 tarihinde imzalanmış olan protokol çerçevesinde gerekli çalışmalar başlatılacaktır. 
Yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlenmesi ile ilgili tüzük çalışmaları devam etmektedir.
Devlete ait binaların Dünya standartlarına uygun, gerekli ısı yalıtımı ve bina enerji performansı gözeterek sürdürülebilir ve akıllı binalar projelendirilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ile müştereken yürütülen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karayolları master plan çalışmalarına, pürüzlü konulara çözümler üretilerek ivme kazandırılıp yeni projelerimiz hayata geçirilecektir. 
Reklamların teşhiri yasasında gereken düzenlemeler yapılarak karayolları, kontrolündeki köy yolları, tek şerit ve bölünmüş yollardaki uygulamalarda standartlaşma sağlanacaktır.

“Bisiklet yolları yapılacak”
Bisiklet sürücülerine imkan veren bisiklet yolları yapılacaktır.
Şehirlerarası karayolu projelerinin ivedilikle ihale edilip yapılması ve standartlarının yükseltilmesi ile mevcut karayolu alt yapısı iyileştirilecek ve trafikte akıllı sistemlerin uygulanmasına geçilecektir. 
Şehirlerarası yollardaki trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla tali yollardan ana yollara çıkışlara standart bir düzenin yerleştirilmesi sağlanacaktır. 
Geceleri trafik ve yol güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için şehirlerarası yolların ışıklandırılmasına ve/veya aydınlatılmasına devam edilecektir. 
2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti PTT ile yapılan işbirliği protokolü günün koşullarına göre güncellenerek posta otomasyon sisteminin yazılımının yenilenmesi sağlanacaktır.
İlçelerdeki ve bağlı şubelerdeki altyapı eksikleri giderilerek daha çağdaş güvenilir ve süratli posta hizmeti sunulması sağlanacaktır.
Halen var olan personel eksiklikleri öncelikle ihtiyaç fazlası olan Dairelerden aktarma yolu ile çözümlenmeye çalışılacaktır.

“Telekomünikasyon dairesi rekabet edebilir yapılacak”
Telekomünikasyon Dairesi’nin Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası ile Elektronik Haberleşme Yasası AB müktesebatına daha uyumlu çağdaş hale getirilerek yeniden yapılandırılacaktır. Altyapı ve Diğer hizmetleri, Mobil haberleşme de dahil edilerek Kamu Özel Ortaklığı (Yap İşlet Devret, Gelir Paylaşımı) Modeli ile uluslararası standartlarda rekabet edilebilir ve ucuz hizmet vermesi sağlanacaktır.

“Limanlar otoritesi güçlendirilecek”
Limanların gözetimi ve denetiminin sağlanması amacıyla liman otoritesi güçlendirilecektir.
Gazimağusa, Girne Turizm ve Girne Antik Limanı, kamunun düzenleyici ve denetleyiciliği altında özel sektörün işletmeciliğinde (kamu-özel işbirliği modeliyle) yatırım ihtiyacı karşılanacak, hizmet kalitesi artırılacaktır.

Yeni Yat Limanları, kamunun düzenleyici ve denetleyiciliği altında özel sektörün işletmeciliğinde (kamu-özel işbirliği modeliyle) yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve özel sektörün, finansman ihtiyacına katkısı sağlanarak gerçekleştirilecektir.
Deniz yolu ulaşımında liman otoritesi ve liman hizmetleri birbirinden ayrılacaktır. Gazimağusa ve Girne Turizm Limanının işletme hakkının devrine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanacaktır. 

“Yat limanları yasası çıkarılacak”
Yat Limanları Yasası çıkarılacaktır.”
Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümetin, denizcilik faaliyetlerine gerekli desteği vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini geliştirmeye ayrı bir önem atfettiğine de işaret ederek, bu çerçevede şunların yapılacağını aktardı:
“Deniz Ulaştırması ve Limancılık ile ilgili kurumlar, idari, yasal ve teknik alt yapıları ile ilgili eksiklikleri gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir. 
Limanlarımızda, transit ticaret ve transit taşımacılığın geliştirilmesine önem verilecek, özellikle başta Türkiye olmak üzere, çevre ülkelere yönelik konteyner aktarma faaliyetleri desteklenecektir. 
Balıkçı barınaklarının fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve gerekli olan yeni barınakların inşa edilmesine önem verilecektir. 
Yat turizminin gelişmesine yönelik olarak, marinalar ile yat uğrak limanlarının inşa edilmesi özendirilecek, ayrıca gerekli olan idari ve yasal düzenlemeler yapılacaktır. Benzer şekilde, kruvaziye turizminin geliştirilmesi için gerekli girişimler yapılacaktır. 
Tersaneciliğin geliştirilmesi için gerekli destek sağlanacaktır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan, denizcilikle ilgili Uluslararası Sözleşmelerin güncelleştirilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
Avrupa Birliği mevzuatına uyumu çerçevesinde, denizcilik mevzuatının Avrupa Birliği’ne uyumlaştırılması çalışmaları sürdürülecektir. 
Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için, yerel ve uluslararası tedbirlerin alınmasına önem verilecektir. 
Denizde Arama ve Kurtarma imkân ve kabiliyetleri geliştirilecek, bu yönde Anavatan Türkiye ile var olan işbirliği artırılacaktır. 
Denizcilik sektörünün örgütlenerek gelişmesinin sağlanması için, “Kıbrıs Türk Deniz Ticaret Odası’nın” kurulması yönünde gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara sınırı olan batısında Yeşilırmak ile doğusunda Gazimağusa arasında kalan tüm kıyı alanları ile bu kıyıya bağlantılı kıyı kenar çizgisinden 12 deniz mili ile ölçülen ve denize doğru kapsayan deniz alanlarında geçerli olacak yeni kıyı yasası çıkarılarak uygulamaya konulması hedeflenecektir. 
Kıyı yasasının ve bu yasaya dayalı tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmasından sonra kıyı alanlarının planlanması ve yönetimi ile desteklenmesi sağlanacaktır. Kıyı alanlarının planlanması kapsamında öncelikle kıyı koruma alanları belirlenecektir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gemicilik işletmeleri vergi muafiyeti ve istisnaları sağlanmak suretiyle teşvik verilecektir.
Ercan Havalimanı’nın yeniden yapılandırılması projeleri kapsamında yapımına başlanan, inşaatların Uluslararası Havacılık Örgütü ( ICAO) Standart ve tavsiyeleri doğrultusunda doğru bir biçimde tamamlanması sağlanacaktır.
Ercan Havaalanı Hava Trafik Yönetimi ve Meydan İtfaiye hizmetleri ile bu hizmetlere verilen Teknik İşlerin devamı ve geliştirilmesi de sağlanacaktır.
Proje Tamamlandıktan sonra Ercan Havaalanı Uluslararası havacılık Örgütü (ICAO) standart ve tavsiyelerine önerilen yolcu güvenliği ve konforu açısından tam olarak uyum sağlayacaktır. 
Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı piyasasına giriş koşulları, sürücülerin çalışma ve dinlenme saatleri, takograf ve hız kısıtlayıcı cihazların kullanımına yönelik yasal ve idari düzenlemeler Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu bir şekilde tamamlanacaktır.”

“Milli eğitim sistemi yapılandırılacak” 
Başbakan Özgürgün konuşmasını burada tamamladı ve sözü hükümet ortağı DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a devretti. 

Denktaş, Milli Eğitim sisteminin bilimsel verilere dayandırılarak yapılandırılacağını belirterek, Atatürk İlke ve Devrimleri temelinde laiklik anlayışına uygun, ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şekillendirileceğini kaydetti. 
Denktaş, eğitim alanında 3 ana temel unsurun hedef etrafında pilot uygulama başlatacaklarını belirterek, bu unsurları şöyle sıraladı:
“Demokratikleşme, Yerelleşme/yerinden yönetim ve Fırsat Eşitliği… 
Farklı sosyo-ekonomik, demografik özellikler gösteren ve tercihen farklı bölgelerde bulunan 3 veya 4 okulda Pilot Uygulamaya geçip, okullarda Okul Müdürlüğü, öğretmen, veliler ve Yerel Yönetim temsilcisinden oluşan, Okul Yönetim Kurulları oluşturulacaktır. 
Okul Yönetim Kurulları okulların günlük ihtiyaçları ile ilgilenecek, sorunları saptayıp çözmeye çalışacaktır. Okul bütçeleri mali ihtiyaçlar temel alınarak oluşturulacak Okul Yönetim Kurullarınca yönetilecektir. Böylelikle amacımız okulların eğitim yerlerinin ve fiziki ortam koşullarının daha etkili hale getirilmesini sağlamak; okul yöneticilerinin fiziki ortam hazırlama durumlarını güçlendirmek ve motivasyonu yükseltmek olacaktır.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı günlük okul işlerine karışan, müdahale eden ve sorunları çözmeye çalışan bir kurum olmaktan çıkarıp, eğitime yön veren, temel politikaları belirleyen verimli bir kurum haline getirilecektir. 
Gerek kamu gerekse özel okullar için Fırsat Eşitliği Politikası geliştirilecektir.
Gerek özel gerekse kamu okullarında okulların farklı kategorilerde Performans ve veya Başarı değerlendirilmeleri yapılarak toplumla paylaşılacaktır.

“Tam gün eğitim için altyapı çalışmaları başlatılacak”
Proje tabanlı eğitim sistemine geçiş hedeflenecektir. Tam gün eğitime geçmek için alt-yapı çalışmaları başlatılacaktır.
Öğrenci taşımacılığı denetim altına alınarak kontrol takip sistemi hayata geçirilecektir.
Mesleki Teknik Eğitim teşvik edilerek, bununla ilgili olarak Lefkoşa Bölgesinde tüm meslek liselerinin bir araya getirileceği çağdaş bir kampüs projesi hayata geçirilecektir. 
Kampüs Projesi ile birlikte Mesleki Teknik Eğitim geliştirilerek, ülkemizin gereksinim duyduğu teknik eleman ihtiyacı giderilecektir. Bu doğrultuda ülke ihtiyaçları, dünya standartları, iş gücü piyasası da göz önünde bulundurularak Mesleki Eğitim özendirilerek yaygınlaştırılacaktır.
Zorunlu eğitim yaşını tamamlayan ancak örgün eğitime devam etmek istemeyen öğrenciler çıraklık ve meslek eğitimine yönlendirilecektir.
Ülkemizin ihtiyacı olan elemanların yetiştirilmesi ve iş hayatına kazandırılması için ‘Yaşam Boyu Eğitim’ kursları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile düzenlenecektir.
Talim ve Terbiye Dairesi, Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığı’na dönüştürülüp ‘Araştırma ve Geliştirme Birimi’ ile ‘Ölçme ve Değerlendirme Birimi’ kurulacaktır.
Uzaktan Eğitim (Açık Lise) yapılanmasının kurulması için gerekli ön hazırlıklar tamamlanıp, bu yapının bir proje kapsamında hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
Temel Eğitim Programlarını Geliştirme Projesi en kısa sürede kademeli olarak sisteme entegre edilecektir.
Uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda, her yaş düzeyindeki öğrencilerin müfredat ve programlarla farkındalığı artırılacak, gençlerde ‘hayır’ deme becerisi geliştirilecektir.
Trafik ve çevre ile ilgili başlattığımız projeler daha da ileriye taşınıp, yaygınlaştırılacaktır.
Okul Öncesi Eğitim 4 yaş da dahil olmak üzere yeniden re-organize edilecektir.

“Özel eğitimle ilgili mevzuat hızla tamamlanacak”
Özel eğitimle ilgili yasal mevzuat hızla tamamlanacaktır.
Özel eğitim birimi güçlendirilerek farklı davranış gösteren öğrencilere daha hızlı yönlendirme ve rehberlik sağlanacaktır.
Milli Eğitim herkes için vardır. Özel okullar ile devlet okulları ayni oranda denetlenecektir.

“Yüksek öğrenimde nitel büyümeye önem verilecek”
Yükseköğrenimde nicel değil nitel büyümeye önem verilecektir. Üniversitelerin fiziki, mali, insan kaynakları ve bilimsel yeterlilik şartları daha üst seviyeye çekilecektir.

Yükseköğrenim ve Dış ilişkiler Dairesinin yapısı güçlendirilecektir.
Yükseköğretim politikaları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulacaktır. Kalite anlayışının egemen olduğu bir yükseköğrenim stratejisi ortaya konurken YÖDAK düzenleme ve denetleme fonksiyonundan sorumlu olacaktır.
Yükseköğrenim stratejisi oluşturulurken ‘KKTC Yükseköğrenim Çalıştayı Raporu’ rehber olarak alınacaktır.
Burs Tüzüğünün yanında Öğrenim Kredisi Tüzüğü de hayata geçirilecektir.
Yüksek öğrenime geçiş yeniden yapılandırılacaktır.
Üniversite Kurulum Tüzüğünde değişikliğe gidilip üniversitelerin yasayla kurulması sağlanacaktır. Üniversite kurulum şartları çağın gerekleri doğrultusunda tekrardan düzenlenecektir.”

“Tarihi mekanlar restore edilecek”
Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk halkının zengin kültür ve sanatsal birikiminin dünya medeniyetleri arasında hak ettiği saygın yerini almasının sağlanacağını belirterek, sanatın, özgürce gelişebileceği ortamın yaratılması, sanatçıların korunması, desteklenmesi, özendirilmesi ve ödüllendirilmesinin sağlanacağını kaydetti. 
Milli kültürü çocuklara aşılamak ve gelecek nesillere taşımak için kültürel düşünebilen vizyonu geniş gençler yetiştirileceğini ifade eden Denktaş, ülkenin kültürel miras ve tarihi değere sahip olan antik kentleri, suriçi bölgeleri ve benzeri alanların restore edilerek kültür hizmetlerine sunulacağını kaydetti. 

“Ülkeye yeni bir tiyatro binası kazandırılacak”
Somut olmayan Kültürel Miras Konseyi’nin etkin ve çalışabilir duruma getirileceğini ifade eden Denktaş, ülkeye yeni bir tiyatro binası kazandırmak için projenin hızla başlatılarak en erken zamanda binanın tamamlanacağını kaydetti. 

“Ürün güvenliği yasası çalışmaları tamamlanacak”
Denktaş, ülkede ürün standartlarının belirlenmesini ve denetimlerin etkili bir biçimde yapılabilmesini sağlamak amacıyla çıkarılan Ürün Güvenliği Yasası ile ölçü ve ölçü aletlerinin düzenlenmesini ve denetimini kapsayan Metroloji (Ölçü ve Ölçü Aletleri) Yasası da dikkate alınarak, gerekli kurumsal yapılanmanın gerçekleştirileceğini ve bu yöndeki mevzuat çalışmalarının tamamlanacağını kaydetti. 

“Kıbrıs Türk Standartları Enstitüsü çalışmaları başlatılacak”
Sanayi stratejisi belgesi tamamlanıp ülkede üretilen tüm ürünlerin yerel girdi ve katma değer derinliği belirlenerek, kaynakların katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin desteklenmesi yönünde kullandırılması üzerine politikalar oluşturulacağını ifade eden Denktaş, Kıbrıs Türk Standartları Enstitüsü oluşturmak için çalışmalar başlatılacağını kaydetti. 
Serdar Denktaş, bu konuda şunları söyledi:
“Sanayi alanında faaliyet gösterecek genç ve üretken yurttaşlarımızın ülkeye dönmesinin sağlanması ve genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kapsamlı destek programları hazırlanacaktır. 
Ülkemizin büyüme potansiyelinin artırılması amacıyla; katma değer, istihdam, milli-gelir katkısı dikkate alınarak üretim faktörlerinin öncelikli sektörlere yönlendirilmesi ve yerel tarım ürünlerinin sanayileşmesi ve dış Pazar erişimine öncelik verilerek teşvik edilecektir.
Esnaf, zanaatkar, sanayici, Küçük Orta Boy İşletme, çiftçi ve üretici tanımlarına açıklık getiren yasal düzenlemeler yapılacaktır. 
Kaliteden ve tüketicinin korunmasından ödün verilmeksizin katma değer derinliği olan yerli ürünlerin korunmasını sağlamak için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.
Resmi Kabz ve Şirketler Mukayyitliği, Sanayi Dairesi, Ticaret Dairesi, Hazine ve Muhasebe Dairesi, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Gümrük ve Rüsümat Dairesi ve Bakanlığın merkezi teşkilat yasaları gözden geçirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Esnaf ve Küçük Orta Boy İşletmelerinin mal veya hizmet üretiminin artırılması ve ihracat potansiyellerinin ortaya çıkarılması amacı ile markalaşma, eğitim, Ar-Ge, kümeleme, finansman ve ihracat modelleme çalışması yapılacaktır. 

Organize Sanayi Bölgeleri 
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve şehir içi atölye/fabrika binaları ile ilgili yönetsel, çevresel ve altyapı bağlamındaki sorunlar asgariye indirilecektir. Bu amaçla, ilgili uzmanlardan teknik destek de alınarak ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Organize Sanayi Bölgelerin Mevcut Durumlarının Tespiti, Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri” ile ilgili bir çalışma grubu-komisyonu kurulup söz konusu sorunların çözümü yönünde somut adımlar atılacaktır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Organize Sanayi Bölgesi yönetim modeli ve mevzuatı hazırlanacaktır.
Üretim ve ihracat kapasitesinin artırımına yönelik; Modernizasyon, otomasyon ve teknoloji yatırım ve enerji verimliliği kapsamındaki yatırımların teşvik edilmesini teminen hibe ve kredi programları oluşturulacaktır.
Esnaf mikro ve küçük boy Küçük Orta Boy İşletme'lere yönelik tasarlanan programlardan faydalanamayan, Devlete olan mali mükellefiyetlerini yerini getiremeyenler için özel çalışmalar yapılacaktır. 

Hibe Programları
Ülkede faiz destek ve hibe programlarını etkin bir şekilde sürdüren Ekonomi Bakanlığı Bünyesindeki Küçük Orta Boy İşletme'lere Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) Yasallaştırılarak kurumsal yapısının yeterli kapasite ile oluşturulması sağlanacaktır. Söz konusu yapının yasallaşması ile birlikte, tüm destek programları bir çatı altında toplanacak ve siyasetten bağımsız destek programlarının sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Sanayi Sektörünün, Teknopark ve AR-GE çalışmalarından etkin faydalanmasını sağlamak amacıyla ilgili mevzuat ve uygulama süreçleri gözden geçirilecektir. Bu alanda strateji belgesi oluşturulacaktır. 

“İhracat geliştirme strateji belgesi hazırlanacak” 
İhracat geliştirme strateji belgesi hazırlanacaktır. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi (YOİK) projesi gözden geçirilerek yeniden canlandırılacaktır. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi (YOİK’in) çalışmaları Bakanlığımız koordinatörlüğünde yeniden başlatılacak ve Başbakanlık önderliğinde YDK programının tekrardan başlatılabilmesi için çalışmalar sürdürülecektir.”

“Güney ile ticarette yeni stratejiler belirlenecek”
Serdar Denktaş, Güney Kıbrıs ile var olan ticaretin geliştirilmesine ve ticaret kaymasına yönelik yeni stratejiler belirlenmek üzere sektörlerle görüşülerek yeni strateji belgesi hazırlanacağını belirterek, Gümrük Vergileri (Değişiklik) Yasa Tasarısının hazırlandığını, Cumhuriyet Meclisine gönderildiğini, fakat henüz bahse konu Değişiklik Yasa Tasarısının alt komitelere inemediğini ifade etti ve ivedilikle gerekli yasal değişikliğin yapılmasının hedeflendiğini söyledi. 

“Gümrüklerde vardiyaya geçilmesi hedefleniyor”
Denktaş, gümrük hizmetlerinde kesintisiz ve sürekli hizmet sağlanabilmesi ve ek mesai ödemelerinde tasarruf yapılması maksadıyla gümrükte vardiya uygulamasına geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti. 
Uluslararası ticaretin hızlandırılması, dış ticarette bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması ve etkinleştirilmesi için Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin otomasyon projesinin hayata geçirileceğini belirten Denktaş, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısının” da Meclis alt komitesinden geçirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. 
Devlet yardımlarının Rekabet Yasası’nda yer aldığı şekilde ölçülebilir ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla Rekabet Kurulu ve Bakanlıklar tarafından koordinasyon ve uyum çalışmaların ivedilikle başlatılacağını belirten Denktaş, şöyle devam etti:

“Rekabet kurulu güçlendirilmesi yapılacak”
“Yeni Kamu İhale Yasası ile ‘İtiraz Makamı’ görevi verilen Rekabet Kurulu’nun idari yapısının güçlendirilmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla idari katkı yapılacaktır.

Finans Sektörü’nde hedefler, güçlü bir mali yapı oluşturmak, ekonomideki fonlama maliyetlerini düşürmek, alternatif finansman araçları kullandırılmasını sağlamak ve toplamda finansmana erişimi daha düşük maliyetlerle sağlamak olacaktır. 

“Kalkınma bankasının yasal düzenlemeleri yapılacak”
Bunun için; Kalkınma Bankasının özerkleştirilmesi ve denetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler tamamlanacaktır.


“Elektrik enerjisinin kesintisiz olmasına önem verilecek”
Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması için elektrik üretim, iletim ve dağıtımının kesintisiz yapılmasına önem verilecektir.
Elektrik birim fiyatları, kullanılan akaryakıtın borsa fiyatları dikkate alınarak gözden geçirilecektir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla mevzuat geliştirilecektir. 
Ülkenin resmi Güneş ve Rüzgar haritaları hazırlanacaktır.
Enerjinin tasarruflu, etkin ve verimli kullanılması amacıyla Enerji Verimliliği Yasası hazırlanacaktır. 
Enerji çeşitliliği artırılacaktır. Bio-yakıt ve Biogaz olmak üzere doğal kaynakların kullanımı desteklenecektir.”

“Doğal kaynaklar üzerindeki eşit haklarımız korunacak”
Denktaş, Kıbrıs adası ve çevresindeki tüm doğal kaynaklar üzerindeki eşit haklarının korunması yönündeki hassasiyetlerinin devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:
“Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ruhsatlar çerçevesinde yürütmüş olduğu faaliyetler takip edilecek gerekli görüldüğü hallerde Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır. 
Ülkeye ithal edilen akaryakıtın ithalinden tüketimine kadar geçen her safhada denetim altyapısı geliştirilecektir.
Ülkeye ithal edilen akaryakıt ürünlerinin kalitesinin, uluslararası standartlara paralel olarak sürekli geliştirilmesi sağlanacaktır. Akaryakıt kalite kontrollerinin daha etkin ve Avrupa Birliği standartlarına uygunluğunun tespiti amacıyla mevcut akaryakıt laboratuvarı geliştirilecektir. 
Elektrik enerjisi, akaryakıt, doğalgaz, LPG ve diğer enerji kaynaklarının verimli kullanılması, alternatif enerji kaynaklarının araştırılması ve enerji yatırım alanlarının belirlenmesi, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve arz talep yönetimi politikalarını belirlemek üzere Enerji Dairesi kurulması için yasal çalışmalar başlatılacaktır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elektrik şebekesinin kaliteli, güvenli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha etkin yararlanabilmek amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elektrik şebekesinin Türkiye Cumhuriyeti ile deniz altı kablosu ve Güney Kıbrıs şebekesi ile enterkonnekte çalışmalarına hız verilecektir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve elektrik üretimi kapasitesinin Avrupa Birliği normlarında öngörülen seviyelere ulaşılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Elektrik üretiminde çeşitliliğin sağlanmasına yönelik geçmiş dönemde yapılan çalışmalara hız verilecektir. 

“Elektrikte üretim, iletim ve dağıtım birimleri ayrıştırılacak”
Elektrikte üretim, iletim ve dağıtım-tahsilat maliyetlerinin gözden geçirilerek maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca Elektrikte üretim, iletim ve dağıtım birimleri ayrıştırılacaktır.
Pik yüklerin düşürülmesi ve santral yatırımlarının minimize edilmesine yönelik gün içinde değişik tarifeler uygulanması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

“Serbest liman tüzüğü için gerekli çalışmalar yapılacak”
Serbest Liman ve Bölge İhale Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Serbest Liman ve Bölge’de bulunan yoğun iş aracı trafiğinin tır park yeri yapılarak çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.
İhracata yönelik uluslar arası ticareti geliştirmek için stratejiler geliştirilecektir.”

“Turizmde sürdürülebilir bir yapı hedeflenecek”

Denktaş, turizmin, ülkenin lokomotif sektörü olduğunu ve turizm politikasının; sürdürülebilir, doğal ve kültürel çevre ile uyumlu, dış rekabet koşullarına dayanıklı bir kapasite oluşturmayı, turizm gelirlerinin turizme hizmet veren tüm sektörler arasında dengeli bir dağılımı ve fırsat eşitliğine dayalı bir yapıyı hedefleyeceğini kaydetti. 
Serdar Denktaş, işletme ve tanıtıma yönelik turizm teşviklerini kapsayan ve kaynakların verimli kullanımını amaçlayan yeni bir teşvik mevzuatı çıkarılacağını belirterek, “Lefkoşa Surlariçi, Gazimağusa Kaleiçi, Girne Kale Arkası ile eski Türk Mahallesi ve kırsal bölgelerde azami 10 yatağa kadar olan küçük tesisler ile bu bölgelerdeki turizmle ilişkilendirilen yatırımların desteklenmesinin sağlanacağını” dile getirdi. 
Serbest piyasa kuralları içinde turizm sektörüne daha fazla yerli girdi imkânı sağlama olanaklarının araştırılarak turizmin diğer sektörlere olan katkısını artıracak tedbirlerin alınacağını ifade eden Denktaş, şöyle devam etti: 
“Başta citta-slow olmak üzere, eko turizm, sağlık turizmi, kongre turizmi gibi alternatif turizm alanları içerisinde öncelikli olanlar saptanıp sektörün gelişimi için gerekli adımlar atılacaktır, turizm faaliyetleri çeşitlendirilecektir.
Kuzey Kıbrıs – “North Cyprus” markasının hedef destinasyonlar ve mevcut pazarlarda tanınması için reklam ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti ile ortak çalışma yapılacaktır.
Turizm sektörüne yönelik uygulanmakta olan kısmi hibe destek programları ve yarım kalmış otellerin tamamlanmasına yönelik, mevcut otellerin ise tevsii ve modernizasyon yatırımlarına yönelik faiz iadesi katkısı gibi programların devamı sağlanacaktır.

“Turizm örgütü kurulacak” 
Sektörün katılımcılığını sağlayacak ve Turizme yön verecek bir örgüt modelinin alt yapısı kurulacaktır. (Turizm Örgütü)
Ulaşım teşvik sistemi günün koşullarına göre revize edilecektir.
Turizm sektöründe yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve rekabet edilebilirliğinin artırılmasına yönelik gerekli regülasyonlar hazırlanacak ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Turizm sektöründe ara eleman açığının kapatılmasına yönelik Eğitimden sorumlu Bakanlık ve turizm sektörünün yer alacağı bir modelle Girne’deki Otelcilik Turizm Eğitim Meslek’in eğitim merkezi olarak kullanılmasına devam edilecektir.
Turizm Gelişim Yasası günün koşullarına göre revize edilecek ve Turizm Gelişim Planı’nın hazırlanmasına çalışılacaktır.

“Bafra İskele’de gerekli önlemler alınacak”
Bafra – İskele turizm bölgesinde arazi tahsis edilen yatırımların tamamlanarak hizmet vermeye başlamaları için gerekli tedbirler alınacaktır. Yarım kalmış diğer otellerin tamamlanması, küçük ve orta ölçekli otellerin iyileştirilmesi desteklenerek ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.
Medeniyetlerin ve uygarlıkların kesiştiği yer olan ülkemizde mevcut müze ve ören yerlerinin alt ve üst yapılarına yönelik modernizasyon çalışmaları yapılacak, ülkemizde eksikliği bulunan Arkeoloji Müzeleri kurulacaktır.


“Yeni çevre değişiklik yasası yürürlüğe konacak”
Çevrenin, insan faaliyetlerinin doğal kaynaklar üzerinde yarattığı baskının giderek artması ile her türlü politika ve kararda daha fazla gözetilecek bir öncelik haline geldiğine işaret eden Denktaş, şöyle devam etti:
“Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı içinde bir yandan toplumumuzun refahı ve mutluluğunu sağlarken, diğer yandan bu tabiatın ve çevrenin gelecek nesillerin bir emaneti olduğunu akıldan çıkarmayacağız. İnşayı, imarı ve yapılaşmayı, bu ilkeler doğrultusunda geliştirmek için tüm sektörlerde gerekli adımları atacağız.

 “Kıyı yönetim planı hazırlanacak”
Ülkenin tüm kıyılarını ilgilendiren “Kıyı Yönetim Planı” hazırlanacaktır.

Fidan üretim tesislerinin altyapılarının yeniden planlanması ve üretim programlarının iklimsel ve toprak değerlerine göre yeniden fidan üretim programları hazırlanması sağlanacaktır.”
Başbakan Yardımcısı Denktaş, Orman Yol Ağı Planlama çalışmaları ile mevcut ormanların korunması ve geliştirilmesi için daha etkin, aynı zamanda verimli bir ormancılık anlayışı ile çalışmalar sürdürüleceğini belirterek, Orman ekolojisine uygun düzenlemeler yapılarak, bölge halkının dinlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılayacak, bölgede eko turizm eksenli rekreasyonel etkinlik alanlarının yaratılmasının sağlanacağını söyledi. 

“Ülkesel fizik planı kapsamında imar planları yapılacak”
Denktaş, Orman Dairesi sorumluluğunda bulunan orman sahalarının tespiti ve kadastro çalışmalarının tamamlanmasının sağlanacağını ifade ederek, şöyle devam etti:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orman Bitki Envanterinin hazırlanması sağlanacaktır.
Orman zararlılarına karşı entegre mücadele yöntemleri uygulanarak AB normlarına uygun biyolojik mücadele yöntemi ile zararlılık derecesini azaltmak için faaliyetler devam edecektir.
Ülkesel Fizik Plan kapsamında öncelikleri belirlenen İmar Planları çalışmaları yapılacaktır.
Çevre Koruma Dairesi ile işbirliği yapılarak, özel çevre koruma alanlarının yönetim planları dikkate alınarak bu bölgeler için planlama çalışmaları yapılacaktır. 
Kıyı Yönetim Planı hazırlanacaktır. Ülkesel Fizik Planda da belirlendiği üzere gerek turizm gerekse de çevre açısından en önemli olan kıyıların yönetimi için gerekli olan Kıyı Yönetim Planı hazırlanacaktır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mekansal Planlama Sistemi ve Mevzuatının Avrupa Birliği Gereklerine Uyumlaştırılması çalışmaları sürdürülecektir.
Planlama Onayı Tüzüğü, yeni Çevre Yasası ve Çevre Etki Değerlendirme Tüzüğü (ÇED) ile uyumlaştırılacaktır. Çevre Yasası ve Çevre Etki Değerlendirme Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler kapsamında işleyişin bütünleşmesi ve sorunlar çıkmaması için Planlama Onayı Tüzüğü’nde uyumlaştırma yapılacaktır. 
Şehir Planlama Dairesi’ndeki işlemlerin hızlandırılması için Daire insan kaynakları ve fiziksel ortam açısından güçlendirilecektir.” 
Serdar Denktaş, halka daha hızlı hizmet verebilmek için Planlama Onayı Sisteminin iyileştirileceğini ifade ederek, bu çerçevede yapılacakları şöyle sıraladı:
“Avrupa Birliği uzman desteği ile Planlama Onayı prosedürlerinin sadeleştirilmesi çalışmalarının tamamlanarak uygulanmaya başlayan çalışmalar tamamlanacaktır. 
Uygulamanın hızlandırılması, bilgi ve veri akışının güncellenmesinin kolaylaştırılması amacı ile otomasyona geçilecektir. 
Uygulamanın standartlaştırılması için AB uzmanlık desteği ile hizmet içi daire personeline eğitim verilmesine devam edilecektir. 
Meteoroloji Dairesi’nin uluslararası standartlarda görev yapmaya devam etmesi sağlanacaktır.
Sismoloji bölümünün Meteoroloji Dairesi çatısı altında amirlik pozisyonuna getirilmesi yeni istihdamlarla vardiya ve kesintisiz çalışma düzenine geçilmesi sağlanacaktır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapılacak bir protokol ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile mevcut protokolün yenilerek yeni istasyonların kurulumu ve bilgi alış verişi sağlanacaktır.”

****
“Tarım master planı ivedilikle hazırlanacak”
Denktaş, dünyada tarımsal üretimin öneminin, dünya nüfusunun hızla artması, tarımsal toprakların ve su kaynaklarının sınırlı oluşunun, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak giderek arttığını belirterek, “Ülkemizde son yıllarda gözlemlenen olumsuz iklim koşulları yanında Türkiye’den ülkemize gelen suyun yaratacağı olumlu etki de göz önünde bulundurularak katma değeri yüksek, ülkemizde tüketilen veya dünya pazarlarında alıcı bulabilecek rekabet gücü yüksek sürdürülebilir bir tarımsal üretim hedeflenmektedir” dedi. Denktaş, bu hedef doğrultusunda kamunun uyumlaştırılması ve geliştirilmesi sağlanırken tüketicilere sağlıklı, yüksek kalitede ve uygun fiyatlarda güvenli gıda üretilmesi ile üreticilerin ve kırsal kesimin yaşam kalitesinin yükseltilmesinin sağlanacağını belirterek, bu amaçlar doğrultusunda yapılacak çalışmaları şöyle dile getirdi:

“Çiğ süt üretimi ve ilgili teşvik sistemleri tekrar düzenlenecek”
“Çiğ süt üretimi ve ilgili teşvik sistemleri üretici menfaatleri korunarak, arz talep dengesi gözetilerek tekrar düzenlenecektir. Bu çerçevede kalite ve verimlilik esas alınacaktır. Hayvan hastalıkları ile mücadelede amaç; hayvan üreticilerinin ekonomik kayıplarının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması, hayvansal gıda üretimi ile tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılması yanında uluslararası ticaretin gerekliliklerini yerine getirecek yapının oluşturulmasını sağlamaktır. Bu çerçevede hayvan hastalıkları ile mücadele etkin bir program dahilinde sürdürülecektir. Ülke coğrafyası ve çevresel faktörler yanında hellimin coğrafi tescilindeki kriterlere uyulması zorunluluğu, ülkemizdeki küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun için küçükbaş hayvancılık desteklenerek geliştirilecektir. Bitkisel üretimde iklim koşulları, iç piyasa ve ihracat talepleri de dikkate alınarak uygun tohumluk, fide, fidan çeşitlerini kullanan rekabet gücü yüksek bir üretim planlaması yapılacaktır. Doğrudan gelir desteği uygulamaları, istihdam ve katma değer yaratacak sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini destekleyecek, kaliteyi çeşitliliği ve verimliliği teşvik edecek şekilde geliştirilecektir. Bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırma geliştirme ve adaptasyon çalışmaları sonucunda uygun üretim materyalleri ile üreticilerin buluşması sağlanacaktır. Tarım Master planı ve ilgili strateji belgeleri ivedilikle hazırlanacaktır. Tarımsal üretim, başta ürün işleme ve pazarlama alanlarında değer zincirinin tüm halkalarını içerecek kümelenme girişimlerine destek verilecek ve bu bağlamda değer zincirinin tüm aşamalarında verimlilik ve katma değerin artırılması hedeflenecektir.

“Kurumların devamı sağlanacak”
Tarımsal ürün pazarlamasında önemli görevleri olan Toprak Ürünleri Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu ve Cypfruvex’in mal varlıkları korunarak görev zararı yaratmadan piyasada müdahale ve denge unsuru olarak görevlerine devam etmeleri sağlanacaktır. Tarım sektörünün öncü sektörlerin etkin bir tamamlayıcısı olduğu dikkate alınarak; hizmet sektörü gibi sektörlerin taleplerini karşılayıp tarımda ithal ikamesini destekleyip katma değeri yükseltecek tarımsal sanayi yatırımlarının gelişimi için gerekli adımlar atılacaktır.

“Türkiye’den gelen su planlanacak”
Türkiye’den gelen su konusunda tüm paydaşların katılımıyla, bilimsel zeminde maksimum faydanın yaratılacağı bir planlama ve uygulama projeksiyonu hazırlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda suyun değeri ve alternatif maliyetleri de dikkate alınarak dış ticaret bağlamında katma değeri yüksek alanlarda kullanımı teşvik edilecektir.

“Su Dairesi yeniden yapılandırılacak”
Su Dairesi ülkedeki su kaynaklarını etkin verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını yönetip denetleyecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.“Taş ocakları rehabilite edilecek”
Taş ocaklarının etkin verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmesi ve ocakların rehabilite edilerek çevreye kazandırılması sağlanacaktır. Orta vadede alternatif yapı malzemeleri desteklenerek taş ocaklarına bağımlılık azaltılacaktır.”

“Sağlık hizmetlerinde reform temel hedeftir”
 Serdar Denktaş, ülkede sağlık sektörünün ciddi bir sorun olmaya devam ettiğine işaret ederek, “Sağlık hizmetlerinin; herkesi kapsayıcı, erişilebilir, sürdürülebilir ve kaliteli olmasını sağlamak devletin temel görevlerinden biridir. Yurttaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek bir sağlık sistemi yaratabilmek için gerekli reformları yapmak temel hedeftir” dedi. Denktaş, bu amaçla yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı: “Ülkede yaşayan herkesi kapsayacak genel sağlık sigortası en erken sürede hayata geçirilecektir. Oluşturulacak yeni sağlık sistemi mali olarak sürdürülebilir bir yapıda olacaktır.
Sağlık hizmetinin sunumu ve finansmanı ayrıştırılacaktır. Birinci basamak (Koruyucu) sağlık hizmetleri geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır. Ülke genelindeki 19 Sağlık Merkezi gerek personel gerekirse donanım olarak kuvvetlendirilip 2. Basamak sağlık hizmetleri ile daha aktif entegre edilerek bütünleşik sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirilecektir. Lefkoşa da Dr.Burhan Nalbantoğlu hastanesinde yaşanan poliklinik sıkıntısını aşmak için Domuzcular Burnu diye tabir edilen noktadaki ulaşım sıkıntısından dolayı verimsiz olan Lefkoşa Kentsel Sağlık Merkezini Lefkoşa da merkezi bir noktaya taşınacaktır. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası konusu hukuki şemsiyesi ve ülke gerçekleri ışığında ilgili meslek grupları ile pozitif ve çözümcü diyalogla ve gerekirse yeni yasal düzenlemelerle Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının tam gün hizmet vermesi sağlanacaktır. Özel hastanelerden hizmet alım kuralları belirlenecektir. Diğer yasalardan önce olmamak kaydıyla kamu hastanelerinde döner sermaye kurulacak ve döner sermayeden döner sermaye gelirlerinin %40'ını geçmeyecek şekilde sağlık çalışanlarına performanslarına göre pay verilecektir. Yaklaşık 2 yıl önce imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan sosyal güvenlik anlaşması ile ilgili sorunlar giderilerek uygulamaya geçirilecektir. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi ile Hastanelerimiz teknik yeterlilik ve tıbbi hizmet kalitesi olarak üst düzeye çıkarılacaktır. Sağlık hizmetlerinin yerinde kullanımını sağlamak ve israfı önlemek amacıyla katılım payı ve ilave ücret oranları belirlenecektir.
Sağlık hizmetlerinin ve ilacın fiyatları ile bunların kamu tarafından finanse edilecek kısmı belirlenecektir. İlaç fiyatlarının aşağı çekilebilmesi ve kullanım miktarlarının kontrol edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

Genel Sağlık Sigortası 
Genel Sağlık Sigortasının (GSS) yürürlüğe girmesi ile birlikte kamu hastanelerinde ilaç dağıtımı durdurularak anlaşmalı özel eczanelerden ilaç temin edilecektir. GSS primlerini ödeme gücü olmayanlar gelir testi yapılmak suretiyle belirlenerek, gerekli tedbirler alınacaktır. Hastanelerde uygulamaya başlanan otomasyon sistemi, sağlık merkezleri, özel klinik ve hastaneleri, eczaneleri ve laboratuvarları da içine alacak şekilde yaygınlaştırılacak ve uygulamaya geçirilecektir. Tıp fakültelerinde okuyan öğrencilerin acil hekimliği, onkoloji, adli tıp ve nefroloji gibi hekim ihtiyacı bulunan alanlara yönlendirilmesi için çalışma başlatılacaktır. Koruyucu hekimlik uygulamalarının hayata geçirilmesi ve özellikle birinci basamak sağlık merkezlerinde, kanser, kalp damar, obezite, diyabet, erken puberte eğitim programları uygulanması ve tarama testleri yapılması için çalışma başlatılacaktır. Sağlık merkezleri ve perifer hastaneler gözden geçirilecek ve hastaların kendi bölgelerinde sağlık hizmeti alabilmeleri sağlanacaktır.  Akıl Hastalıkları Yasası bir yıl içerisinde değiştirilecek ve Barış Sinir Ruh Hastanesinin iyileştirilmesine öncelik verilecektir. 

Alkol ve madde bağımlıları için merkez…
Alkol ve madde bağımlıları için tedavi, rehabilitasyon ve topluma kazandırma merkezi kurulacaktır. Lefkoşa'ya yeni bir merkez hastane inşa etmek temel hedef olacak ve bu konuda başlatılan çalışmalar süratle tamamlanacaktır. Randevu sisteminde karşılaşılan birtakım sıkıntıların giderilebilmesi için sistem gözden geçirilecektir. Diyaliz hastalarının tümünün evden merkeze merkezden de eve taşınması sağlanacaktır. Organ nakilleri ile ilgili olarak Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesine ve sağlık personelimize bu nakillerin fazlalaşıp çeşitlenmesi için her türlü destek verilecektir.
Ambalajlanmış içme suyu yasasına bağlı olarak yürürlüğe giren tüzüklerin uygulanmasına ivedi olarak başlanacaktır. Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma Denetim Yasasının uygulanmasına başlanmış ve yüksek disiplinle denetimin sürdürülmesi devam edecektir. Hasta Hakları Yasası, Döner Sermaye Yasası çıkarılacak Özel Hastaneler Yasası ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası revize edilecek, Genel Sağlık Sigortası için Sosyal Güvenlik Yasasında ve Sosyal Sigortalar Dairesi Yasasında gerekli değişiklik yapılacaktır.”

Çalışma hayatına yeni vizyon 
Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, çalışma hayatında yer alan tüm bireylerin ve kesimlerin iş sağlığının ve güvenliğinin tesis edildiği bir ortamda işlerini yürütmesinin en temel haklardan bir tanesi olduğuna işaret ederek, toplumun dinamik yapısına ivme kazandırmak amacıyla hazırlanacak stratejik planlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yeni bir vizyon kazandırılacağını söyledi. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Dairelerin, gelişen ve değişen şartlarla uyumlu, çevreyi ve kendini değerlendirerek geleceğe dair gerçekçi tahminler yapma imkânına sahip, bir bütün olarak amaca yönelmiş, hizmet ve yönetim kalitesini sürekli artıran bir yapıya kavuşmasının temel hedefleri olacağını belirten Denktaş, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik sisteminin uzun yıllardır devam eden gelirleri azaltan ve giderleri çoğaltan gelişme ve uygulamalar neticesinde doğan sorunlarını düzelterek, uzun vadede mali sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayarak, Sosyal Sigortalar Fonunu Finansal açıdan güçlü kılmak temel hedeflerimizden biri olacaktır. Bu nedenle Hükümetimiz, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasında, sürdürülebilir bir çalışma ve sosyal güvenlik sisteminin ayakta kalmasında, hizmet kalitesinin artırılmasında önemli bir rol üstlenerek tüm bireylerin sahip çıkacağı bir Sosyal Güvenlik politikası oluşturacaktır.

“Asgari ücret yasası ele alınacak…”
Asgari Ücretler Yasası, ele alınarak mevcut kriterler güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenecek, 2016 yılı asgari ücreti erken bir zaman dilimi içerisinde saptanacaktır. Toplumsal bir sorun haline gelen işsizliği asgari düzeye indirmek ve Yerel işgücünün işgücü piyasasına katılımını artırmak için tüm paydaşlarla, sektörlerin taleplerine yönelik sertifika programlarıyla işgücünün eğitilmesi için üniversitelerle işbirliği olanakları sağlanacaktır. İşgücü piyasasında genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik uygulanan destek programları ekonominin değişen ve gelişen şartlarına uygun olarak çeşitlendirilerek uygulamalara devam edecektir. Bu bağlamda yapılacak yeni düzenlemelerle, özellikle genç işsizlerin iş gücü piyasasına katılımının ücret desteği uygulamaları da dahil olmak üzere hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

“İhtiyat sandığı güçlendirilecek”
 İhtiyat Sandığı Dairesinin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, hizmetlere rahat ulaşımın sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yeni hizmet binasının yapılması sağlanacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda iş gücü piyasasının güncel ihtiyaçları saptanarak gerekli değişiklikler yapılacaktır. İşçi ile işveren arasındaki istihdam ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların, hukuksal yollara başvuru hakkı saklı kalmak kaydı ile çözümü için izlenecek usul ve esasları düzenleyen ‘İş Uyuşmazlıklarının Davasız Halli Yasası’ erken bir zamanda hayata geçirilecektir. Çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemeler ile başta engelli çalışan bireylerin çalışma koşullarının Avrupa Birliği normları ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri ile uyumlaştırılması sağlanacaktır. Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam alanlarında Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesine yönelik çalışmaların devamı sağlanacaktır.

“Kayıt dışı ile mücadele yapılacak, haklarda AB ile uyum sağlanacak”
 Kayıt dışı istihdamla mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Çalışma saatleri, fazla çalışma süresi, yıllık ücretli izinler, kısmi zamanlı çalışma, işyerinin devri halinde çalışanların hakları, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların istismarının önlenmesi ve hamilelik izni gibi konularda Avrupa Birliği müktesebatına uyumu sağlayacak şekilde İş Yasası’nda gerekli değişiklikleri yapılması sağlanacaktır.

“Sosyal Sigortalar sürdürülebilir mali yapıya kavuşturulacak”
 Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşması için prime ilişkin tüm alacakların tahsilat oranının artırılması ve gerçek kazançlar üzerinden prim yatırımlarının yapılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. Sosyal Sigorta sistemimizi, koruma sağladığı kişiler açısından değişen ve zorlaşan çalışma hayatının ortaya çıkardığı farklı, farklı ihtiyaçları da kapsama alanı içerisine alabilecek şekilde yeniden şekillendirilmesi sağlanacaktır. Sosyal Sigortalar Dairesi’ni sadece maaş ödeyen bir kurum olmaktan çıkarıp; Çalışan ve emekli kesimlerin Daireden daha fazla ve daha etkin hizmet almalarını sağlayacak yeni projeler hazırlanacaktır. Sosyal güvenlik primlerinin ödenebilir, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasına özen gösterilecektir. Sosyal Sigortalar Dairesinin vermekte olduğu hizmet süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirebilme amacıyla kurumsallaşma çalışmaları yanında Bakanlığın tüm ilgili birimlerinin bir arada hizmet verebileceği yeni Bakanlık bina inşası için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Sosyal Sigortalar Dairesine ait atıl durumda bulunan gayrimenkullerin değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacaktır. 

“Sosyal hizmetlerin hizmet kalitesi artırılacak”
 Sosyal Hizmetlerin sorumluluk alanında bulunan vatandaşlara verilen hizmet şartlarının evrensel normlara uygun olarak iyileştirilmesi yönünde çalışmalar hızlandırılarak, var olan hizmetlerin kalitesinin artırılması sağlanacaktır. Her türlü sağlık hizmetine rahatça erişimin sağlanabileceği, tam teşekküllü, çağdaş ve merkeze yakın bir yaşlı bakım merkezi oluşturulması yönünde proje çalışmaların sonlandırılması ve en kısa sürede hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Sosyal sorunlarla etkili mücadele sağlanması amacıyla mevcut yasalar gözden geçirilerek, Avrupa Birliği Uyum Yasa çalışmaları çerçevesinde gerekli yasa değişikliklerinin en kısa sürede yapılması; ve buna bağlı Tüzüklerin hazırlanarak, yürürlüğe girmesi sağlanacaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın emniyet ve güven içerisinde geleceğe hazırlanması önceliklerimiz arasındadır. Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, suça itilmesinin önlenmesi için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılarak etkin önlemler alınması sağlanacak; ihmal ve istismarın önlenmesi, kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların azaltılmasına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Günümüzde madde kullanımı, sadece kullanan kişileri değil ailelerini, çevrelerini ve tüm toplumumuzu ilgilendiren ve önemli kayıplara neden olan ciddi bir sorundur. Alkol ve Madde bağımlılığının önlenmesi için gerekli tedavi ve yardımların sağlanacağı tam teşekküllü bir rehabilitasyon merkezi oluşturulması sağlanacaktır.

“18 yaş üstü engelli gençlere yönelik merkezler açılacak”
 18 yaş üstü engelli gençlerimizin var olan becerilerini geliştirebilmeleri ve bundan sonra kazanabilecekleri becerileri ile toplumsal yaşamda yer almalarını sağlamak amacıyla mevcut olan 3 merkez yanında engelli gençlerimizin yoğunluklu ikamet ettikleri Karpaz bölgesinde de engelli rehabilitasyon merkezi açılması için çalışmalar yapılacaktır.

“Kadın sığınma evi projesi en kısa sürede hayat bulacak”
 Kadına yönelik şiddete karşı yasal koruma sağlanması ve yasaların etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. Bu çerçevede TOCED’in (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi) kurumsal yapısının tamamlanması sağlanarak, Kadın Sığınma Evi Projesi en kısa sürede hayata geçirilecektir.” Başbakan Yardımcısı Denktaş, bu programda belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve refahı için ellerinde gelen bütün gayreti sergileyeceklerini belirtti. 

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2016, 10:14
banner512
YORUM EKLE
banner502
SIRADAKİ HABER

banner456

banner459

banner468

banner460