banner564

Orta Vadeli Turizm Strateji Planı ( OVP ) 2023- 2028 Uygulama esasları

İsmet ESENYEL - yorum

Orta Vadeli Turizm Strateji Planı ( OVP ) 2023- 2028 Uygulama esasları
banner598

Turizm sektörü ve ekonomisi siyasi ve ekonomik günlük yaşamın getirdiği  sebep ve sonuçlardan dolayı etkileniyor . Döviz yükseliyor, maliyetler çoğalıyor, doğrudan ulaşımın olmadığı Kuzey Kıbrıs tek kelime ile kan ağlıyor. 
Bu etkileşimin doğrudan bertaraf edilmesinin yegane koşulu , siyasi kaygılardan ayrıştırılmış, ülkenin önünü açmaya yönelik geliştirilen orta ve uzun vadeli stratejik hedefler. 
Getireceksin meclise  beş  yıllık orta vadeli planı, hükümetler değişse bile bu plan işleyecek ve ülke turizmi doğru bir istikamete doğru yol alacak. Daha sonraki beş yıl ise uzun vade yani strateji adını alacak. 
Bazen bu stratejilerin içerisinde , tıpkı bir futbol maçının oynandığı ve o anı kazanmaya yönelik geliştirilen taktiksel hamleler de olabiliyor .  Bu taktiklerin  yine de stratejinin getirdiği bir bütünün parçası gibi düşünülmesi de gerekmekte. 

Bu bakış açısı ile TC Kalkınma Ekonomik İşbirliği  ( KEİ ) Ofisince desteklenen , Turizmde toplumsal kalkınmayı hedefleri yazmıştık. Bunlar öyle kolay işler değil açıkçası.  
Bu amaçla OVP  ( Orta Vadeli Planın ) gerçekleşmesine önemli katkıları olan o dönemin Turizm sektörümüzün tüm sivil toplum kuruluşların  , birliklerin , turizm sektörünü etkileyen ve uygulayan yerel yönetimlerin ve turizm akademisyenlerinin açıkça çok özverili çalışmalar yapmıştık. 

 Bu stratejik plan ana hatları ile  hangi başlıklardan  oluşmalı  içerisinde neler vardı ? 

1-Çalışmanın Nedenselliği 
2-Çalışmanın Akışı 
3-Turizmde Gelecek Trendleri  
4-SWOT Çalışması Sonuçları 
5- Turizmde Öne Çıkan Alanlar İçin Eylem Planlaması
6- Turizmin Misyonu 

Genel özet ve ana esaslar 

Yukarıdaki altı ana başlığın tüm detayları yetkililer tarafından en azından açıklanmalıdır.    Şahsım genel olarak bu plandan nelerin beklendiğini ve nasıl beklentilere cevap vereceğini ana hatları ile kendi görüşümü de yazmakta da bir sakınca görmüyorum. Açıkçası daha önceki yapılan benzer çalışmaların da ışığında yaptığım bu saptamalar turizm sektörümüzde önemli mihenk taşlarını oluşturacağına inanmaktayım.     

1. Dünyanın tartışmasız turizm destinasyonlarına koyduğu multiplier effect ( çarpan etkisi ) ve ayrıca  doğrudan ve dolaylı faydaları ile   turizm endüstrisi ve ekonomileri , özellikle artık turizm sektöründe  zirveye  yerleşmiş ülkeler yerine ; turizm sektöründe  gelişimini tamamlamamış  ülkeler için  hizmetler sektörü ve teknoloji dünyası krizlerden çıkış yolları olarak bilinmektedir. . 

2.Kuzey Kıbrıs`ın  genel ekonomisi  içerisinde olan  ortak hedefimiz ;   ülkemizin refah seviyesini yükselterek    planlı ve istikrarlı ve sürdürülebilir  bir kalkınmanın hedeflendiği esasta  Turizm Sektörü öncelikli  ve sürükleyici endüstri  olarak belirlenerek ülkenin lokomotif sektörü haline getirmek olmalıdır. 
3-Ülkemizin  kendi nev-i şahsına münhasır siyasi ve ekonomik şartları  turizm sektörünü artık  tüm devlet mekanizmaları sahip çıkmaya başlamalıdır.   Kuzey Kıbrıs turizm siyaseti  bir hükumet politikası olmak yerine devlet politikası olma yönünde hukümetler üstü bir konumda olmalıdır.  
4-Kuzey Kıbrıs Turizm endüstrisi son yıllarda turizm ürünün neler olması gerekliliği yönünde bizlere önemli gelişimler sunmuştur. Bu amaçla ; Turizm ürünü, bir misafirin gideceği destinasyonda kendisine  sunulan herhangi bir şey olabilir. Turizm ürünü ; doğal, kültürel ve tabiat güzellikleri ile  misafir memnuniyetini gerekli kılacak olan her şey ve sunulan üründeki orijinallik ve farklılık bu ürünün gelişimine yardımcı olur.  . 

5- Ülkemizin kurulduğu yıllardan beri ( 1983 yılı ) esasen beş önemli ekonomik aşamadan geçmiş, son yıllarda ekonomik gelişme ve turizm gelirlerimizde çok önemli mesafeler kat edilmiştir. Bu özellikleri ile , gittikçe deniz ,kum , güneş turizmi yanında SIT dediğimiz (Special interest toursim ) alternatif turizm modelleri  de önemini artırmaktadır. ( spor turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, eko-agro turizm, sağlık turizmi , eğlence turizmi ) 


6-.Kuzey Kıbrıs  bir ada ülkesi olduğundan mevcut doğal kaynaklarımızın dikkatli ve verimli kullanımı büyük önem  arz etmektedir. Bu sebeple, ülkemiz turizm sektöründe sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde hareket edilerek   sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsendiği turizm politikaları geliştirilmesine özen gösterilmiştir. Diğer yandan, kitle turizmi, genellikle ürün kalitesinden çok fiyat yönü ile uluslararası piyasalarda yerini alan turizm şeklidir. Yatak kapasitesi ve diğer seçenekler ele alındığı ve bir de fiyat yönünden değerlendirildiği zaman, Kuzey Kıbrıs’ın siyasi konjektürel yapısından dolayı nispeten daha maliyetli  ulaşım ve uzun zaman gerektiren ulaşım olanakları ülkemizde bu tür turizm modelinin istenilen seviyeye ulaşmasına olumsuz etki yapmaktadır.  

7-KKTC insan kaynaklarının  sürekli olarak turizm sektöründe istihdam edilmesi ve turizm sektörünün daha  verimli olması için turizm sektörünün tüm yıla yayılması adına yerli ürün kullanımlarının da kaçınılmaz olduğundan  dolayı ülkemizde alternatif turizm modelleri geliştirilerek turizm ürünü daha güçlü bir hale getirilecektir.. 

8-Turizm Strateji  Planı’nın amacı KKTC’nin kendine has  koşulları ve kısıtlamaları düşünüldüğünde ; bölgesel farklılıkları göz önüne alan; doğal çevreye, tarihi mirasa ve kültürel dokuya duyarlı ve sahip çıkan; sürdürülebilir niteliğinin yanı sıra yerel kaynak kullanımına uygun, yaratılan ekonomik katkının  ülke içinde kalması ile ülke ekonomisine katkıda bulunan; toplam kalite anlayışını benimseyen ve sürekliliğini koruyacak bir devlet politikası olarak turizm yapılanmasını gerçekleştirecek planları ortaya koymaktır.

9- Hizmet kalitesinin özellikle turizm ürünümüzün dış dünyada daha olumlu algılanmasına ve saygı duyulmasına başlandığının bir süreç artarak devam etmektedir. . Bu sürecin olumlu anlamda etkilemesine sebep olan yeni açılan oteller, çalışan kesimlerin daha eğitimli olması, tur operatörlerinin daha etkin çalışması ve özellikle  Turizm ve Çevre Bakanlığının  ilgili sektörlere destekleri sonucunda adamıza gelen turist memnuniyetinin de aynı oranda artması gerektiğini stratejik planın önemli bir parçası olacaktır.  Yerel ürünlerin kullanmanın ön sıralara çıkarıldığı, tesislerimizin uluslararası standartlarda kurumsallaştığı, turizm ürünümüzün bir marka haline getirildiği, bunlara ek olarak son yıllarda çevresel faktörlerin; hem kamu hem de özel sektör hassasiyetleri düşünüldüğünde çevresel faktörlerin korunması ve geliştirilmesi de ayrıca bu stratejik planın önceliklerindendir.  

10. Turizm Strateji  Planı’nın ana hedefleri;
    Ürün geliştirmede bölgesel farklılıkların ön plana çıkarılması,
    Sürdürülebilir turizm modelinin oluşturulması,
    Turizm endüstrisinin  tüm ülkeye yayılması ve 12 ay boyunca canlı tutulması,
    Turizmde destinasyon imajını yükselterek  , genel turizm kalitesinin gelişimine katkıda bulunarak Kuzey Kıbrıs Turizm ürününün pazarlanmasına katkıda bulunmak 
    Mevcut sosyal ve kültürel yaşam şekli erozyona uğaratılmadan , turizmde yerel halka dayalı bir gelişim modeli benimsenmesi.
    Turizm bilincinin artırılması için turizm eğitimine yardımcı olacak şekilde bölgesel turizm eğitimi  okullarının artırılması .
    Turizm ürünlerinin yerli ürünlerden oluşacak şekilde bölgesel üretimin ilgili turizm örgütleri , bölgesel üreticiler birlikleri aracılığı ile turizm endüstrisinde kullanımlarını çoğaltmak. 
    Çevre ve doğa  koşullarını turizm sektörünün hak ettiği standartlara  çekerek bu alanlarda stratejik plan çerçevesinde iyileştirmeler yapılması ve sürdürülebilir ayrıca çevreye duyarlı turizmcilerin yetiştirilmesine katkı konulmasını sağlamak . 

Genel hedefler saptandıktan sonra bunları gerçekleştirmek için genel ve bölgesel stratejiler geliştirilmelidir. Tüm bunların tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi ve ülkemiz turizminde süreklilik sağlanabilmesi için Fiziki Planlama, Turizm Gelişim Planı ve tanıtıma yönelik planlamanın oluşturulup en kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir. Turizm ve Çevre Bakanlığı Stratejik turizm planı hazırlarken öncelikli hedefimiz orta vade planları düşünüldüğü zaman; 2025   yılına kadar 35 bin yatak, 1.5  milyon turist, 1.5  milyar dolar gelir,  2028 yılı sonunda 40  bin yatak 2  milyon turist ve 2   milyar dolar gelir hedeflenmektedir.  Pandemi münasebeti ile 2025 hedefleri 2027 yılına kaydı. Bu hedeflere ulaşmak için ülkemizdeki turizm sektöründe hızla artan yatırım iklimine doğru oluşan güven, Girne bölgesinde inşaatları başlamış ama henüz bitmeyen, ayrıca Bafra kıyı şeridindeki tesislerin ve oradaki potansiyelin de artan bir ivme ile sektöre kazandırılmaya başlamaları Batı Bölgemizin (Akdeniz Köyü –Güzelyurt, Lefke Bölgesi )  neticesinde bu turizm strateji planındaki hedeflere ulaşılacaktır. Samimi iseniz gelin bir yerden başlayalım. Popülist yaklaşım göstermeden bu güzel ülke uğruna.  Çok geç oluyor artık gerçekten.  Hem de çok . 
Turizm Hayattır. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner608

banner473